Isten szava
 Noéval kötött szövetség
A biblia bizonyos mértékig egy jogi könyv, nem olyan jog mint amilyen az emberek közötti jog, de mégis csak jogi könyv, tehát nem regény és csak az ember érzelmeire akar hatni, azokra is, mert a teljes emberhez szól, de mégis az alapja az szellemi, szellemre akar hatni, és az embernek az Istennel való kapcsolatát szellemi szintre akarja helyezni. Ezért Isten az igazságra, és az irgalmasságára, szellemi valóságokra alapítja az emberrel való kapcsolatát, és ezeket szövetségkötéssel erősíti meg. Ezek a szövetségek egymásra épülnek. Először is kötötte a szövetséget Isten Ádámmal, aztán később kötött egy szövetséget Noéval, aztán később kötött egy szövetséget Ábrahámmal, aztán kötött egy negyedik szövetséget Ábrahám leszármazottaival, aztán Dáviddal, Dávid leszármazottjaira nézve, és aztán Jézus Krisztusban kötött egy szövetséget amelynek a megkötése még most is zajlik az emberiség és Isten között. Fontos dolog hogy az egymás után következő szövetség az nem érvényteleníti az előző szövetséget, szövetségeket, hanem ezek a szövetségek egymásra épülnek, hiszen Isten igéje az örökkévaló, és ezért nem tagadja meg Isten azt az igét amit ő már egyszer mondott, hanem csak tovább kiegészíti, és bővíti, és bizonyos részletkérdésekben változtatásokat hoz létre a világtörténelemben a megváltozott helyzeteknek megfelelően.
A Noéval kötött szövetség is minden a földön jelenleg élő emberre vonatkozik hiszen Noétól származunk mindannyian, attól függetlenül, hogy valaki keresztény vagy sem, mindenkire vonatkozik. A Noéval kötött szövetség az ma is érvényben van, még pedig úgy, hogy az Újszövetség is a Noéval kötött szövetséget felvette magába, majd konkrétan megnézzük, hogy a vérevés tilalma ami az Ap. csel. 15-dik fejezetében az apostolok azt mondják, hogy ez minden pogányok közül megtért testvérre nézve legyen kötelező, míg a többi Mózesi törvényről viszont azt mondják, hogy az nem kell hogy kötelező legyen rájuk nézve, azért mert a nemzetek, a nem zsidók közül megtértekre a Mózesi törvény sose vonatkozott, mert ők abba a szövetségbe nem lettek ők befogadva vagy beépítve. Ezért az hogy az emberek áldásba kerülnek-e vagy nem kerülnek áldásba, ez nagyon függ attól, hogy ezt a szövetséget megtartják-e vagy sem, és ha valaki az Újszövetségben, a Jézus Krisztussal kötött szövetségben benne van, de mondjuk vért eszik, mert erre nem fordít gondot, akkor nem tud az az ember teljes áldásba kerülni, hiába hisz ő Jézus Krisztusban, mert a Noéval kötött szövetséget meg kellene tartania miközben ő azt megszegi. Tehát azt nagyon fontos megérteni, hogy akár keresztény valaki, akár nem, akár zsidó valaki, akár nem, ez a nemzetek életét ma is befolyásolja, és isten ma is figyelembe veszi ezt. Ezt el lehet képzelni úgy, hogy nem hogy nincs megtérve egy nemzet (mert olyan nincs is), hanem hogy még a kereszténység komoly befolyása alatt sincs semmilyen szinten, viszont ha valamilyen módon a Noéval kötött szövetséget megtartja akkor mégis az a nemzet természetes szinten az egy áldottabb, és pozitívabb nemzet lesz, nem fognak abban a nemzetben ezáltal üdvözülni az emberek, de mégis a földi életüket Istenhez közelebb tudják leélni, és a földi életükben az átok, a bomlás, a romlás nem nyilvánul meg, sőt az evangéliumhoz is közelebb állnának. Csak az a helyzet hogy ilyen nemzet sincs, tehát olyan nemzet aki a Noéval kötött szövetség minden elemét megtartja olyan nincsen. Talán azt lehet mondani, hogy ezen a területen viszonylag az iszlám áll a legjobb helyzetben, mert az iszlámban ott ugye a bálványimádást, a vérevést, és hasonlókat ugye állami szinten kitiltják az államból, és kitudja hogy ez nem játszik-e szerepet pl. abban a nagy gazdagságban ami azokon a területeken felhalmozódik, illetve abban szerepet játszik az Ábrahámnak, és az Ismáelnek adott áldás is, függetlenül attól hogy most jelenleg az iszlám hívők azok egy Istennek nem kedves hitet vallanak, és hiten vannak.

Azután megáldá Isten Noét és az ő fiait, és azt mondá nékik: Szaporodjatok, és sokasodjatok, és töltsétek be a földet. És féljen, és rettegjen tőletek a földnek minden állatja, az égnek minden madara: minden ami nyüzsög a földön, és a tengernek minden hala a kezetekbe adatott. Minden mozgó állat amely él legyen nektek eledelül, amint a zöld füvet nektek adtam mindazokat. Csak a húst az őt elevenítő vérrel meg ne egyétek. De a ti véreteket, amelyben van a ti életetek számon kérem, számon kérem minden állattól, azonképpen az embertől, kinek-kinek atyjafiától számon kérem az ember életét. Aki ember-vért ont, annak vére ember által ontassék ki, mert Isten a maga képére teremtette az embert. Ti pedig szaporodjatok, és sokasodjatok, nyüzsögjetek a földön, és sokasodjatok azon.                               Mózes I. könyve 9, 1-7

Szaporodjatok, és sokasodjatok, és töltsétek be a földet. Ez itt a szaporodásnak, és a sokasodásnak a parancsa, ez is a mai napig érvényben van. A másik parancs ami ebben a versben van, hogy töltsétek be a földet, ezt úgy is lehet mondani, hogy széledjen is el, és tudjuk hogy ez is fontos dolog volt, mert amikor az emberiség ez ellen fellázadt akkor Isten hát a lázadást szétverte. Ez a Bábel toronynál történt, ahol az emberek azt mondták: hogy építsünk egy tornyot, hogy el ne széledjünk a földön. Tehát egy olyan célt tűztek ki maguk elé amely ellentétes volt a Noénak adott paranccsal. Nem véletlen hogy a Nimródnak a neve aki a Bábel torony építésének a vezetője volt, az lázadásból származik ez a név, tehát lázadó, lázadó embert jelent, a héber nyelvben a lázadással van összefüggésben. Innentől kezdve vannak nemzetek, és ez Istentől van, ő hozta létre hogy elszéledjen az emberiség a földön. És féljen, és rettegjen tőletek a földnek minden állatja, az égnek minden madara: minden ami nyüzsög a földön, és a tengernek minden hala a kezetekbe adatott. Ez nem nekünk szól tulajdonképpen ez a parancs, hanem az állatoknak, és Isten bele is helyezte az állatok szívébe az embertől való félelmet, ezért minden olyan állat amely emberre támad, és az embert meg eszi, az démonikus állat. Ezt tudják a különböző erdei emberek, hogy az állatok nem szívesen támadnak emberre, még azok az állatok se akik erősebbek az embernél. A farkasról is lehet tudni, hogy a farkascsorda csak akkor támad meg embert hogyha nagyon éhes, és mást nem talál, egyébként tartanak az embertől a farkasok. Viszont az ezeréves királyságban ott a gyerekek majd együtt tudnak játszani az oroszlánnal meg a viperával, mert helyre lesz állitva ez a félelem az állatoknak a szívében. Minden mozgó állat amely él legyen nektek eledelül, amint a zöld füvet nektek adtam mindazokat. Ez az Ádámmal kötött szövetségtől eltér, pontosabban kibővíti. Ugyanis a gabonákat, és a gyümölcsöket adta Isten az embernek táplálékul az édenkertben. Tehát az ember eredetileg el kell ismerni, hogy eredetileg vegetáriánus volt, növényevő volt, de a Noéval kötött szövetségnél Isten kijelenti, hogy mostantól fogva az ember fogyasszon húst is, nem csak egy engedélyről van szó, hanem kifejezetten felszólítja az embert arra: Minden mozgó állat amely él legyen nektek eledelül, és érvényben marad az Ádámnak adott parancs is, tehát nem szünteti meg Isten a növényi táplálékokat sem, hanem pluszban egészíti ki ezt a húsnak a megevésével. Ezért a vegeterianizmus az igazából nem biblikus dolog. A vegeterianizmus az egy okkult hatás, nem Isten akarata, és nem kedves Isten előtt. Hogy miért rendelte Isten azt, hogy az ember a vízözön után egye meg az állatokat, hát erre csak találgatni tudunk, de pl. az hogy az özönvíz után a földnek az éghajlata teljesen megváltozott, az emberi élet ilyen 600, meg 900 évről lecsökkent 120, később meg 70-80 évre. Az embernek a fizikai állapota az sokkal erőtlenebbé, törékenyebbé vált, mint amilyen előtte volt, a föld éghajlata átalakult, addig nem volt tél, nyár, tavasz, ősz, hanem csak az özönvíz után lett ez, előtte egy nagyon egészséges, és kellemes mediterrán éghajlat volt. De a földnek az éghajlata, a tél, és a nyár közötti hőingadozás, és hasonló dolgok az emberi természetet sokkal nagyobb igénybevételnek tették ki, és nyilván Isten látta, hogy ahhoz hogy az ember ilyen körülmények között egészségesen tudjon élni, mert ennek lehet hogy más oka is volt, lehet hogy szellemi oka is volt, sőt valószínű, mert minden amit Isten tesz annak van szellemi oka, Isten azt a döntést hozta hogy az ember egyen húst is, és növényi táplálékokat is. Plusz engedélyt adott a zöld füvek megevésére, ez nagyon érdekes dolog, ugyanis az édenkertben az úgynevezett maghozó füvek, és a gyümölcsök lettek az embernek rendelve, a zöld füveket pedig az állatoknak adta az Isten. A zöld fű az a héberben: ezek olyan ételek ami nem gabona, nem is gyümölcs, hanem a zöldség, pl. a retek a hagyma stb. Tehát tulajdonképen a vegetarianizmus a Noéval kötött szövetség megszegése. Csak a húst az őt elevenítő vérrel meg ne egyétek. Itt jön egy olyan parancsolat hogy a vért nem szabad megenni.

És ha valaki Izráel házából, vagy a köztök tartózkodó jövevények közül valamiféle vért megeszik: kiontom haragomat az ellen, a ki a vért megette, és kiirtom azt az ő népei közül. Mert a testnek élete a vérben van, én pedig az oltárra adtam azt néktek, hogy engesztelésül legyen a ti életetekért, mert a vér a benne levő élet által szerez engesztelést. Azért mondtam Izráel fiainak: Egy lélek se egyék vért közületek; a köztetek tartózkodó jövevény se egye meg a vért. És ha valaki Izráel fiai közül, vagy a köztök tartózkodó jövevények közül vadászásban vadat vagy madarat fog, a mely megehető: ontsa ki annak vérét, és fedje be azt földdel. Mert minden testnek élete az ő vére a benne levő élettel. Azért mondom Izráel fiainak: Semmiféle testnek a vérét meg ne egyétek, mert minden testnek élete az ő vére; valaki megeszi azt, irtassék ki.
                                                       Mózes III. könyve 17, 10-14

Csakhogy abban állhatatos légy, hogy a vért meg ne egyed; mert a vér, az a lélek: azért a lelket a hússal együtt meg ne egyed!
                                                       Mózes V. könyve 12, 23

 

Tehát itt látható hogy a Mózes által Izrael fiaival kötött szövetségben is Isten ezt megerősítette, és itt is lehet látni hogy a Izraellel kötött speciális, és a későbbi szövetség is felvette magába a Noéval kötött szövetséget, de ez nem csak a zsidóságra vonatkozik, hanem minden emberre. Tehát ez nem a Mózesi törvényben van először hanem a Noéval kötött szövetségben, tehát arra nem lehet hivatkozni hogy nem vagyunk törvény alatt és ezért már mindent megehetünk, az igaz hogy nem vagyunk törvény alatt, de ez a parancs a törvény előtt adta az Isten, és az egész emberiségnek.

Az okáért én azt mondom, hogy nem kell háborgatni azokat, kik a pogányok közül térnek meg az Istenhez; Hanem írjuk meg nékik, hogy tartózkodjanak a bálványok fertelmességeitől, a paráznaságtól, a fúlvaholt állattól és a vértől.
                                                        Apostolok cselekedetei 15, 19-20

Mert tetszett a Szent Léleknek és nékünk, hogy semmi több teher ne vettessék ti reátok ezeken a szükséges dolgokon kívül, hogy tartózkodjatok a bálványoknak áldozott dolgoktól, a vértől, a fúlva holt állattól, és a paráznaságtól; melyektől ha megóvjátok magatokat, jól lesz dolgotok. Legyetek egészségben!
                                                       Apostolok cselekedetei 15, 28-29

Tehát nekünk akik a nemzetekből tértünk meg ezt írták az apostolok, és az írták hogy tetszett a Szent Szellemnek, és nekünk, ez nem embereknek a rendelése, hanem a Szent Szellemnek a parancsa. A fúlva holt állat (dög), az olyan amit nem úgy öltek meg hogy a vérét kifolyatták belőle. Nem véletlen, hogy a verset úgy fejezi be, hogy legyetek egészségben, tehát ahhoz hogy egészségben legyél ahhoz ezeket figyelembe kell venned.
De a ti véreteket, amelyben van a ti életetek számon kérem, számon kérem minden állattól, azonképpen az embertől, kinek-kinek atyjafiától számon kérem az ember életét. Aki ember-vért ont, annak vére ember által ontassék ki, mert Isten a maga képére teremtette az embert. Hát talán azt lehet mondani, ha lehet ilyet mondani, hogy a Noénak adott törvények közül, ez az ami a legnagyobb változást jelentette az előző időszakhoz képest, és ami a legnagyobb jelentőségűvé vált a nemzetek életében, ugyanis ez a parancs tulajdonképen az államhatalomnak az alapja. Ugyanis itt Isten azt mondja, hogy mostantól fogva az ember vérét, életét számon fogja kérni attól aki azt az életet kioltotta, akár állatról van szó akár emberről van szó, azt egy embernek meg kell ölni. Tehát az embernek Isten parancsolta itt meg azt, hogy embert öljön akkor amikor gyilkosság történik, és ez nem minősül gyilkosságnak, hanem az Istennek való engedelmességnek minősül. Na most ugye az emberiség az első időkben ezt a vérbosszúval alkalmazta, mert úgy is mondja, hogy kinek-kinek atyjafiától számon kérem az ember életét, tehát mindig a legközelebbi atyafi, még a Mózesi törvényben is ez úgy van tovább szabályozva, értelmezve, hogy a legközelebbi vérrokonnak kell a vérbosszút végrehajtani. Ő felelős ezért hogy megtörténjen, ha ő nem hajtja végre a vérbosszút, akkor ő rá száll a vér, ő tőle kéri számon az Isten a testvérének az életét, mintha ő ölte volna meg, őneki kell elszámolnia, és ezért ez egy rendkívül erős erkölcsi parancs volt, hogy menjen és keresse meg a gyilkost, és végezze ki. Csak hogy aztán ugye a vérbosszúnál az a probléma hogyha ez csak úgy működik hogyha megy a rokon, és kérdezősködik, hogy ki volt az, és akkor megtudja hogy ki volt az és akkor utána megkeresi, és megöli. Hát ez több szempontból is nagyon nehéz ügy, egyrészt azért mert a rokonnak nincs arra ideje, energiája, és aparátusa, hogy ő egy gyilkost lenyomozzon, utána azt megtalálja, harmadszor hogy el is tudja kapni, és majd végre tudja hajtani rajta ezt. Ehhez nem elég egy ember, ehhez aparátusra van szükség. És még egy dolog, mi van ha téved? Mi van ha rossz információ alapján öl meg valakit? Akkor viszont az a probléma áll elő, hogy ő is gyilkossá válik, és utána annak a rokona meg őt fogja keresni, és akkor tévedésből halnak meg ártatlan emberek.
Tehát ezért az emberek létrehozták az államot, és az állam legitimitása, hogy Isten szemében törvényes vagy nem törvényes azt ez az ige dönti el. Tehát az állam azért törvényes dolog, mert Isten ezzel a paranccsal az embert felhatalmazta arra, hogy a bűnt megbüntesse, különösen a halálos bűnt, a gyilkosságot, és természetesen más kisebb bűnt is arányosan büntessen, mert hát a lopást nyilván nem halállal kell büntetni, de azt is büntetni kell.
Mi az állam? Az állam nem ugyanaz mint a társadalom. A társadalom a nemzetnek a közössége. Az állam az a szervezet amit a társadalom létre hoz, hogy a belső ügyeit megszervezze, és kifelé, és befelé megvédje magát, megvédje a közösséget, társadalmat a külső, és a belső ellenségtől amely ennek a közösségnek vagy a tagjainak az életét veszélyezteti, ez az állam. Az államnak a végső eszköze az az erőszak. Tehát az állam hatalmát, tekintélyét az biztosítja, hogy erőszakot alkalmazhat a polgárokkal vagy a külső ellenséggel szemben. Tehát az emberek azért nem szegik meg a törvényeket, mert akkor jön a rendőr, pisztolyt fog rá, vagy esetleg ah el akar futni még utána is lőhet, vagy a gumibotját használhatja, megbilincselheti, el viheti bilincsben erőszakkal a bíróságra, akárhogy rángatja magát oda kell állnia, ott a bíróság ítéletet fog felette mondani, utána az ítéletet akármit csinál, és akárhogy rángatja magát végrehajtják, majd becsukják a börtönbe, és nem jöhet ki. Ez erőszak nem? A rendőrség a befelé való védekezést védi, a katonaság pedig a kifelé való védekezést védi. A nemzetek Istent akaratából vannak, tehát egy nemzetnek Istentől rendelt joga megvédeni magát egy másik nemzetnek a külső támadásával szemben. Ezért a katona nem gyilkos akkor, amikor ő a nemzetét védelmezi, és ilyen módon egy kereszténynek van lelkiismereti szabadsága arra is, hogy katona legyen. Fegyveres katona is, de persze ha nincs háború akkor jobban teszi ha nem, de ebbe most ne menjünk bele. De előállhat olyan helyzet amikor egy kereszténynek erkölcsi kötelességévé válik az hogy katona legyen, mert ha arról van szó hogy a gyerekeidet fogják különben kiirtani, meg téged meg mindenkit, akkor ott egy embernek már erkölcsi kötelessége az ő közösségét amit Isten rendelt számára már fegyveresen is megvédeni ezért nem bűn a katonaság. De ezt is jó tisztázni mert az emberekben nagyon furcsa dolgok élnek erről. És persze egy kereszténynek van lelkiismereti szabadsága arra is, hogy ne fogjon fegyvert. Tehát az nem gyilkosság amikor a katona a nemzetét védelmezi.
Tehát az állam erőszakot alkalmaz befelé is, és kifelé is, és védi a társadalom közösségét érő támadásokkal szemben, és ebben a védekezésben az állam erőszakot alkalmaz. Na most a nagy kérdés az az, hogy joga van-e ehhez, vagy nincs joga?? Hiszen erőszakot alkalmaz az ember az emberen. Tudjuk hogy a társadalom szempontjából joga van, de az erkölcsöt nem a társadalom határozza meg, hanem Isten. Szóval a kérdés ez, és ne abból indulj ki, hogy te már tudod a választ, mert ha nem tudnád akkor ez egy nagyon nagy kérdés lenne. És ugye vannak emberek akik azt mondják, hogy pontosan ez az a pont ahol a dolgot meg lehet fogni, hogy ehhez nincs joga senkinek, és az anarchisták ugye pontosan így gondolkoznak, és ők pontosan ezt mondják hogy az államnak nincs joga erőszakot alkalmazni, mert nem korlátozhatja az egyik ember a másik embernek a szabadságát, és nem alkalmazhat erőszakot vele szemben stb stb... De a kérdésre a bibliának a válasza hogy IGEN van joga. És ez a válasz van itt leírva a Noénak adott törvényben. Mózes I. könyve 9, 5-6 Tehát az Isten itt ad parancsot arra, hogy a nemzeteiben, társadalmaiban, ezek a társadalmak hozzanak létre államot, és az államszervezet segítségével szervezzék meg az életüket, és védjék meg magukat a belső, és a külső ellenséggel szemben. És a kulcs kérdés ebben, hogy aki embert öl, azt ezek az államok, államaparátusok öljék meg, és ezzel konzerválják a nemzeteket, hogy ne következhessen be még egyszer az ami a lelkiismereti korszakban bekövetkezett, hogy a bűn megsokasodott, és elöntötte az egész földet. És az hogy a világ még fenn áll, és hogy a Noé után még újabb 1600 évvel nem fulladt megint totális erőszak hullámba, és tömeggyilkolásba a világ az ennek köszönhető. Ez a parancs nem tudja az emberiséget üdvözségre vezetni, ez csak egy dolgot tud, hogy konzerválja, egy megtartó erő legyen az emberiség számára amely által az emberiség életben marad addig amíg a Messiás el nem jön, és a megváltás művét el nem végzi, mert itt a kérdés az hogy az emberiség élve marad-e addig.
Isten viszont realista, Isten látta hogy az eredendő bűn állapotában van az ember. Hogy mire vezet az ember ha szabadon van engedve az eredendő bűn állapotában teljesen azt láttuk a vízözön előtti időszakban.
Az egyház és az állam között különbség van, és el kell hogy legyen választva egymástól. Az egyház az az embereknek a megigazulását munkálja. A megigazulást azt nem lehet erőszakkal munkálni, ezért az egyháznak a fizikai erőszak az nem lehet eszköze. Azért nem lehet erőszakkal munkálni a megigazulást, mert Pál apostol azt mondja, hogy a megigazulás Jézus Krisztusba vetett hitből, és kegyelemből van, azt az embert csak teljesen szabad lelkiismerettel tudja elfogadni, és ha a lelkiismeretére ezt külső kontrollal akarják rákényszeríteni, akkor ezzel az embert nem közelebb viszik a megigazuláshoz, hanem megakadályozzák a megigazulásban, és eltaszítják a megigazulástól. Ezzel szemben az államnak az a feladata, hogy az eredendő bűn miatt a bűnnek a jelenlétét a társadalomban a megfélemlítésnek az eszközével törvényesen visszatartsa. Azokat az embereket akik bűnt szeretnének elkövetni, azokat nem a szép szó tartja távol a bűnnek az elkövetésétől, hanem a megfélemlítés. Mert a szép szó csak azt tartja távol a bűnnek az elkövetésétől aki maga a megigazulásra már nyitott, már szeretne megváltozni.

Minden lélek engedelmeskedjék a felső hatalmasságoknak; mert nincsen hatalmasság, hanem csak Istentől: és a mely hatalmasságok vannak, az Istentől rendeltettek. Azért, a ki ellene támad a hatalmasságnak, az Isten rendelésének támad ellene; a kik pedig ellene támadnak, önmagoknak ítéletet szereznek. Mert a fejedelmek nem a jó, hanem a rossz cselekedetnek rettegésére vannak. Akarod-é pedig, hogy ne félj a hatalmasságtól? Cselekedjed a jót, és dicséreted lesz attól.  Mert Isten szolgája ő a te javadra. Ha pedig a gonoszt cselekszed, félj: mert nem ok nélkül viseli a fegyvert: mert Isten szolgája, bosszúálló a haragra annak, a ki gonoszt cselekszik. Annak okáért szükség engedelmeskedni, nem csak a haragért, hanem a lelkiismeretért is. Mert azért fizettek adót is; mivelhogy Istennek szolgái, kik ugyanabban foglalatoskodnak. Adjátok meg azért mindenkinek, a mivel tartoztok: a kinek az adóval, az adót; a kinek a vámmal, a vámot; a kinek a félelemmel, a félelmet; a kinek a tisztességgel, a tisztességet.                 Római levél 13, 1-7

Először is a görögben ez a hatalmasság szó egy személytelen szó, tehát nem emberről van itt szó aki abban a bizonyos pozícióban van hanem magáról a hatalomról, magáról az államról. Tehát magának az államnak a hatalma származik Istentől. Az az ember aki belép abba a hatalmi pozícióba, ott már két esélyes a dolog, hogy ő magának az önérdekeinek használja azt a hatalmat amire belépett, vagy pedig a társadalom érdekében használja azt a hatalmat. Na most itt a görög a személytelen kifejezést használja, tehát maguk a pozíciók, maga az államberendezkedés van Istentől. Nem a miniszter elnök van Istentől, hanem a miniszter elnöki hatalom van Istentől. Tehát nem azt jelenti hogy énnekem amit az adott miniszter elnök mond azt nekem gondolkodás nélkül el kell fogadnom, és annak alá kell magamat rendelnem, mert őneki ilyen engedelmességgel tartozom, mert őt Isten rendelte. Nem, hanem a görög szöveg arra vonatkozik hogy magát a demokratikus állam berendezkedését fogadjam el. És ha ennek ellene támadok, tehát ha azt mondom, hogy én nem fogadom el a magyar államot, tehát magyarán államellenes tevékenységbe kezdek. Államellenes az aki az alkotmányos demokráciát meg akarja dönteni, aki puccsot akar csinálni, és diktatúrává akarja változtatni a dolgokat. És nem úgy kell érteni hogy minden egyes rendőr személyében ő Isten szolgája, hanem az a hatalom amit ő szolgál az Istentől van rendelve.
És még egy dolog az államnak nem az a dolga, hogy erkölcsi bűnöket megbüntessen, nem dolga pl. a házasságtörést sem büntetni. Ez már Istennek a hatáskörébe tartozik. Az államnak az a dolga, hogy az ember élet, és a magán tulajdon ellen, tehát a normális élet ellen elkövetett bűnöket megbüntesse.
Visszatérve a Noéval kötött szövetség tartalmára, de tulajdonképpen már csak megismétli, hogy
Ti pedig szaporodjatok, és sokasodjatok, nyüzsögjetek a földön, és sokasodjatok azon.

Befejezve: 2010.07.18.
Szerda, 2022-08-17, 3:28 AM
Üdvözöllek Vendég
Nyitólap | Regisztráció | Belépés
Statisztika

Online összesen: 1
Vendégek: 1
Felhasználók: 0
free counters
Belépés
Keresés
Barátaink:
  • Honlap létrehozása
  • TOP 100
  • Zene
  • Ajándék
  • Mini-chat

    Copyright MyCorp © 2022
    Szeretnék ingyenes honlapot a uCoz rendszerben