Isten szava
 Az Újszövetség
Oh mindnyájan, kik szomjúhoztok, jertek e vizekre, ti is, kiknek nincs pénzetek, jertek, vegyetek és egyetek, jertek, vegyetek pénz nélkül és ingyen, bort és tejet. Miért adtok pénzt azért, a mi nem kenyér, és gyűjtött kincseteket azért, a mi meg nem elégíthet? Hallgassatok, hallgassatok reám, hogy jót egyetek, és gyönyörködjék lelketek kövérségben. Hajtsátok ide füleiteket és jertek hozzám; hallgassatok, hogy éljen lelketek, és szerzek veletek örök szövetséget, Dávid iránt való változhatatlan kegyelmességem szerint. Ímé, bizonyságul adtam őt a népeknek, fejedelmül és parancsolóul népeknek. Ímé, nem ismert népet hívsz elő, és a nép, a mely téged nem ismert, hozzád siet az Úrért, Istenedért és Izráel Szentjéért, hogy téged megdicsőített. Keressétek az Urat, a míg megtalálható, hívjátok őt segítségül, a míg közel van. Hagyja el a gonosz az ő útát, és a bűnös férfiú gondolatait, és térjen az Úrhoz, és könyörül rajta, és a mi Istenünkhöz, mert bővelkedik a megbocsátásban.
                             Ésaiás könyve 55, 1-7

Itt az Ésaiás könyve azt az ígéretet tartalmazza, egy hívó szót tartalmaz, hogy jöjjenek az emberek Istenhez olyannyira, hogy a népeket is említi, tehát nem csak Izraelt, hanem a többi népeket is, és arról beszél, hogy ha eljönnek Istenhez akkor Isten fog velük szerezni egy örök szövetséget a Dávid iránt való megváltoztathatatlan kegyelme szerint, Izraelből is, és a nemzetek közül is azokkal az emberekkel akik őhozzá jönnek, és őt hallgatják. És ez az ige már azt is tartalmazza, hogy ez egy ingyenes szövetségkötés lesz, mert azt mondja hogy vegyetek pénz nélkül és ingyen, bort és tejet, és ennek a szövetségnek csak annyi a feltétele, hogy hallgassatok rám, és akkor az emberek jót esznek, és gyönyörködik a lelkük kövérségben, és keressék az Urat, és ugye a megtérésről is beszél itt Isten igéje. Ezt prófétálja Ésaisás, és itt jelenti be talán először viszonylag világosan a szentírás, hogy még lesz új szövetségkötés, és ilyen módon a törvényben kötött szövetség nem a végső állapot hanem ezt is Isten meg fogja haladni, és nem eltörli hanem beteljesíti, és egy magasabb szinten tovább viszi.

Ímé, eljőnek a napok, azt mondja az Úr, és bevetem az Izráel házát és a Júda házát embernek magvával és baromnak magvával. És a miképen gondom volt arra, hogy kigyomláljam és elrontsam, letörjem és pusztítsam és veszedelembe sodorjam őket, azonképen vigyázok arra, hogy megépítsem és beplántáljam őket, azt mondja az Úr! Ama napokban nem mondják többé: Az atyák ették meg az egrest, és a fiak foga vásott el bele. Sőt inkább kiki a maga gonoszságáért hal meg; minden embernek, ki megeszi az egrest, tulajdon foga vásik el bele. Íme, eljőnek a napok, azt mondja az Úr; és új szövetséget kötök az Izráel házával és a Júda házával. Nem ama szövetség szerint, a melyet az ő atyáikkal kötöttem az napon, a melyen kézen fogtam őket, hogy kihozzam őket Égyiptom földéből, de a kik megrontották az én szövetségemet, noha én férjök maradtam, azt mondja az Úr. Hanem ez lesz a szövetség, a melyet e napok után az Izráel házával kötök, azt mondja az Úr: Törvényemet az ő belsejökbe helyezem, és az ő szívökbe írom be, és Istenökké leszek, ők pedig népemmé lesznek. És nem tanítja többé senki az ő felebarátját, és senki az ő atyjafiát, mondván: Ismerjétek meg az Urat, mert ők mindnyájan megismernek engem, kicsinytől fogva nagyig, azt mondja az Úr, mert megbocsátom az ő bűneiket, és vétkeikről többé meg nem emlékezem. 
                            Jeremiás könyve 31, 27-34

Ez az ige az első egészen direkt, és világos, és tiszta, és félreérthetetlen prófécia arról, hogy a törvény szövetsége nem örökkévaló, (egyébbként örökkévaló, mert megörződik mindörökké a többi szövetségben, de nem ez a végső formája az Istennek az Izraellel illetve a népekkel kötött szövetségének), hanem új szövetséget fog Isten kötni. 

Íme, eljőnek a napok, azt mondja az Úr; és új szövetséget kötök az Izráel házával és a Júda házával. Nem igaz az, hogy Isten az Izraellel, és a Judával a törvénynek a szövetségét kötötte meg örökre, ahogyan ezt szokták állítani a Judaizmusnak a képviselői. Ugyanis maga az ó szövetség jelenti ki ebben a versben, és hirdeti meg teljesen világosan, és feketén-fehéren, hogy Isten új szövetséget fog kötni az Izrael házával, és a Juda házával, tehát a zsidósággal, valamint később más igékből kiderül, hogy a nemzeteket is befogadja ebbe a szövetségbe. Nem ama szövetség szerint, a melyet az ő atyáikkal kötöttem az napon, a melyen kézen fogtam őket, hogy kihozzam őket Égyiptom földéből. Hát ez teljesen világosan a törvény szövetségének a leírása, hiszen az atyáikkal Isten akkor kötött szövetséget amikor kihozta őket Egyiptom földjéről, és ez a szövetség felismerhetően, és összetéveszthetetlenűl a Mózes által kötött szövetség, a törvénynek a szövetsége, és itt kimondja az ige, hogy ez az új szövetség amit fog kötni Isten az Izrael házával, és a Júda házával nem aszerint a szövetség szerint lesz megkötve ami a Mózes által kötött szövetségnek volt a tartalma vagy a jellege. És ennek az oka az, azt mondja Isten, hogy: megrontották az én szövetségemet, noha én férjök maradtam, azt mondja az Úr. tehát Isten előre tudta, és az idők során nyilvánvalóvá vált az emberek előtt is, hogy ezt a törvényt az emberek nem tudják megtartani, és itt Isten tulajdonképen levonja a következtetést, hogy bár ő hűséges volt ehhez a szövetséghez, de az Izrael fiai ezt a szövetséget megtörték, és megrontották amit Isten előre látott, mint ahogy Pál apostol is mondja hogy a törvény eleve nem a megigazulásért adatott, hanem a bűn felismerésére, és örökkévaló igazság volt már az akkor is, csak akkor még csak Isten tudta, hogy a törvényből nem lehet megigazulni, mert az eredendő bűn miatt egyetlen ember sem képes a törvényt megtartani. De Isten már akkor kijelentette ezt Mózesen keresztül, mert a Mózes V. könyvének a végén, Mózes több ízben is kijelenti, hogy az Úr megmutatta neki, hogy az Izrael fiai el fogják hagyni a törvényt, és nem fogják azt megtartani. Ez persze szükségszerűség is volt, ahogyan ezt a Pál apostol fejti ki, és Isten itt levonja ezt a következtetést, és még hozzá teszi, hogy ő a maga részéről hűséges volt, és erre Istennek az a válasza amit szintén itt kimond, és nem az újszövetségben van ez az ige hanem az ószövetségben, hogy új szövetséget köt, egy más fajtát. Tehát nem az az Isten válasza, hogy a régi szövetséget valamiképen újra megerősití, és abban valahogy újra beviszi az Izraelt hiszen annak csak az lenne az értelme, hogy megint kezdődik az egész előröl.
Ezután a 33-dik verstől Isten rátér arra, hogy ennek a szövetségnek mi lesz a tartalma. Hanem ez lesz a szövetség, a melyet e napok után az Izráel házával kötök, azt mondja az Úr: Törvényemet az ő belsejökbe helyezem, és az ő szívökbe írom be. Isten az ő törvényét, igéjét nem egy külső módon helyezi az emberek, és Izrael elé ahogyan ezt tette a Mózesi törvényben, hanem közvetlenül Isten a törvényét, és az igéjét beirja az ember szívének a belsejébe. Tehát a törvény az egy külső erkölcsi szabályrendszert adott az embernek, amit az ember úgy élt meg az egyéni, és közösségi életben, hogy az egy külső követelmény, amit neki teljesítenie kell, mert ha nem teljesíti akkor átok jön az életére, ha viszont teljesíti akkor viszont áldás. De ez a törvény külsőleg fegyelmező eszközökkel, külső rendszerként tételekben lett az ember számára megfogalmazva, az ember pedig az eredendő bűnössége miatt belül tökéletesen nem tudott azonosulni ezekkel, csak arra volt jó hogy bűntudat alá helyezze az embert ez a külső erkölcsi parancs rendszer, és végső soron az emberek felismerték azt, hogy ez nem az ő bensejükből fakad, hanem egy külső kényszer alá vannak helyezve. Na most ez nem csak a Mózesi törvényre vonatkozik, hanem minden fajta erkölcsi törvény tud így működni, és az a kérdés, hogy az ember az erkölcsi törvényhez való viszonyát hogyan éli meg. És minden erkölcsi törvény így működik amíg az ember újjá nem születik. Ezzel szemben a belső kontrol az azt jelenti, hogy a saját szabadságából, szabad akaratából, belülről fakadóan, nem külső kényszernek engedelmeskedve, nem külső megfélemlítő tényezőktől való félelem miatt, hanem teljesen szabadon, anélkül hogy korlátozásként élné meg azt a dolgot, teljesen szabadon, boldogan, vidáman, békességben, sikeresen, és belülről fakadóan engedelmeskedik az erkölcsnek. És aki az újszövetségben van annak ez belülről is jön. Újszövetség viszont nincs újjáteremtés nélkül, az Újszövetségbe csak az az ember tud belépni, akit Isten újjáteremt, és az egy másik ember, mint aki előtte volt. Mert aki előtte volt az az Ádámi régi ember, annak a szíve rossz szív, ezért az Ádámi embernek nincs más választása, minthogy vagy a szabadságát veszti el, és úgy próbál meg jónak lenni, de akkor sem válik jóvá, vagy a jóságát veszti el, szabad lesz, de gonosz, és ilyen módon végül is a szabadsága sincsen meg. Mert a jóra nincs meg a szabadsága csak a rosszra. És az Ádámi embernek meg kell halnia, és új embernek kell létrejönnie, a Dávid fiának a véréből, Jézus véréből, mert nem véletlen, hogy a Dávidra irígykedtünk ennyire, mert nem véletlen hogy a Dávid kapta a Messiási ígéretet, és nem véletlen hogy a Dáviddal volt Isten ilyen szövetségben, mert a Dávidnak a személyísége mutatta meg azt az Ószövetségbe, hogy milyen egy ilyen, hát Krisztusi ember, egy újjászületett ember, bár maga a Dávid keresztény értelemben nem volt újjászületett, de egy előképe volt ennek. Amikor újjászülettünk víztől, és Szent Szellemtől utána óriási felfedezés volt, hogy a szívünket Isten kicserélte, és az az érdekes, hogy most már akkor tudunk a legjobbak lenni amikor a legszabadabbak vagyunk, és amikor félünk attól, hogy a szívünkből rossz dolog fog kijönni, és elkezdjük korlátozni emiatt a szellemünket, és a szívünket akkor kezdünk el rossz dolgokat csinálni. Mert ezért fontos a bűnbocsánatnak, és a megigazulásnak a tudata. Mert a megigazulásnak pontosan az a lényege, hogy Isten a szívedet kicserélte, és igaz szívet adott neked, és mivel igaz a szíved, ezért a szíved mélyéről nem fakad rossz dolog. Fakadhat benned rossz dolog, de más honnan, nem a szíved mélyéről. A test kívánsága feltud fakadni benned, és azt meg kell feszítened, a szem kívánsága, az élet kérkedése, különböző testi kívánságok azok feltudnak fakadni benned, de azok nem az új szívednek a mélyéről fakadnak, hanem azok a testedből és a lelkedből fakadnak. De a szíved és a bensődnek a legmélye az újjá van teremtve, és jóvá lett teremtve, ahogy mondja Pál: És felöltözzétek amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben Efézus 4, 24. Tehát a te belső embered az újjászületés által igazságban, és valóságos szentségben van teremtve, tehát ha te valóságosan újjá születtél, akkor a te belső embered aki a szívednek a legmélyén te vagy az egy jó ember, és egy igaz ember, és mivel egy jó, és igaz ember ezért nem származik tőle rossz, és ezért szabadon lehet engedni, és nem kell őt megkötözni, mert jobb cselekedeteket cselekszik ha teljesen szabadon van engedve a belső ember (nem a testi természetre mondom), mintha erkölcsi törvényekkel próbálod korlátozni. Ugyanis az új belső emberedet, a szíved legmélyét, az új szellemedet nem kell féltened attól, hogy rossz jön ki belőle, mert jóvá lett teremtve. A keresztényeknél érdekesen hogy megfordul a dolog, és egy csapdává válik az ami a világban régen fordítva volt, hogy a keresztények akkor szúrják el sokszor a dolgokat amikor nem hiszenek a megigazulásukban, nem hisznek abba, hogy a szívük, a szellemük, a beslő emberük az egy igaz, és szent, és jó ember, és ezért félnek attól, hogy a szívük, a szellemük, a belső emberük mélyéről rossz dolog fog feljönni. Ezért a szívüket, az újjáteremtett belső emberüket, megint tételes erkölcsi parancsolatok alapján akarják rekeszteni, és ennek a gyökerében hitetlenség van. Mert az Isten igéje nyilatkoztatja ki, hogy a te belső embered, a szíved, a szellemed újjá van teremtve igazságban, és valóságos szentségben, az egy igaz ember, egy szent ember, egy jó ember, egy Dávidi ember, egy Krisztusi ember. Egy Isten gyermeke, Isten fia, Isteni természet részese, ezért teljesen jó, és teljesen szabad. És hogy ha te ebben nem hiszel, hanem abban hiszel, hogy igazából a te szívedben még lakik gonosz, és igazából te még abban hiszel, hogy az eredendő bűn hatalma alatt vagy, és te még rossz ember vagy, akkor ez téged arra fog indítani, hogy újra törvény alá helyezd magadat, erkölcsi törvénnyel korlátozd magadat, és ne engedd a belső emberedet szabadon. Ez nagyon rossz dolog, és nagy tévedés, ezért nagyon fontos, hogy: az igaz ember pedig hitből él. Róma 1, 17 Ez azt jelenti, hogy neked az egész életstratégiádnak a mélyén annak kell állnia, hogy Isten nem a te érdemeid miatt, nem a te cselekedeteid miatt, nem a te erőfeszítésed által, hanem az ő ingyen kegyelméből a te szívedet, szellemedet, belső emberedet újjá teremtette a megtérés, a vízkeresztség, és a Szentlélek keresztségkor. És valóságos új teremtés jött létre, és a régi ember meghalt. Na most ha ez a hit meg van benned, akkor a belső emberedet, a szívedet, a szellemedet fel kell erősíteni, ezért imádkozik Pál, hogy: hatalmasan megerősödjetek az Ő Lelke által a belső emberben. Efézus 3, 16 Ebből lehet tudni, hogy a belső emberben a Szent Szellem (az Ő Lelke által) lehet megerősödni. A belső emberedet nem érzed akkor amikor nem erős, de akkor is van csak akkor a külső emberedet érzed. A külső embereddel szemben pedig jogos a gyanakvás, mert a külső embered az tényleg nem jó, nem igaz, és nem szent, és a külső emberedet tényleg meg kell feszíteni, és halálba kell adni. A belső emberednek nincs szüksége tételes parancsolatokra ahhoz, hogy jó legyen, mert ő belülről fakadóan jó, mert a törvény bele van írva a belső emberedbe, de nem tételes parancsolatok formájába, hanem a belső embered az maga a törvény, de nem tételes parancsolatok formájában, hanem a törvénynek a megvalósulása, megtestesülése. Az hogy te a belső embered szabadságában élj kettő dolog akadályozhat, az egyik a bűn, a másik a törvény. A kereszténységet úgymond a belső kontrollként kell megélni, tehát az Isten igéje a Szent Szellem által belülről jönnek, és hinned kell abban hogy a te szívedben benne van az Istennek az igéje, törvénye, mert azt a Szent Szellem beírta oda amikor te megtértél, megkeresztelkedtél, és vetted a Szent Szellem ajándékát. 
Ez az ígéret az Újszövetségnek az első ígérete, hogy: törvényemet az ő belsejökbe helyezem, és az ő szívökbe írom be. A második pedig, hogy: és Istenökké leszek, ők pedig népemmé lesznek. Mert valójában csak így válhat Isten a te Isteneddé, és csak így válsz te az Isten gyermekévé, és népévé, és az Istennel való valóságos, bensőséges személyes kapcsolat az csak így tud létrejönni. A külső kényszerként működő betükkel kövekbe vésett megfélemlítés alapján működö erkölcsi törvény az nem tud az Istennel való személyes, és bensőséges kapcsolatot létrehozni, ezért az Újjászületés víztől, és Szellemtől hozza létre ezt a kapcsolatot. A következő pedig, hogy: és nem tanítja többé senki az ő felebarátját, és senki az ő atyjafiát, mondván: Ismerjétek meg az Urat, mert ők mindnyájan megismernek engem, kicsinytől fogva nagyig. Hát akkor vajon miért kell prédikálni, és tanítani?János apostol is mondja, hogy : És az a kenet, a melyet ti kaptatok tőle, bennetek marad, és így nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket; hanem a mint az a kenet megtanít titeket mindenre, úgy igaz is az és nem hazugság, és a miként megtanított titeket, úgy maradjatok ő benne. János I. levele 2, 27 Tehát a János is erről az Újszövetségi állapotról beszél. De igazából semmiképen nem az történik, hogy a prédikátor, tanító stb. megtanít arra hogy ismerd meg az Urat. Hanem abból indulunk ki, hogy mindannyian akik újjászülettek ismerik az Urat, és ha nem ismernéd az Urat, úgy ahogy egy prédikátor (aki újjászületett) akkor ő hiába beszélne neked erről, mert egy szót nem értenél abból amit ő mond, mert ez számodra nem tudna valóság lenni. A prédikátor vagy a pásztor csak azért tud ezekről a dolgokról beszélni, mert ahogy beszél róla te a szívedben, szellemedben ráismersz arra, hogy ez ugyanaz amit te is tudsz. Akkor miért van szükség összejövetelekre, prédikációkra, tanításokra stb.? Két okból, az egyik ok az, hogy állandóan emlékeztetnünk kell magunkat, és egymást arra, hogy mi az az igazság amit mindannyian megkaptunk, és tudunk, mert azt is tudjuk, és van tapasztalatunk, hogy milyen könnyű ezt elfelejteni, és elidegenedni tőle. Aki tanít az nem tanít másra mint amire az a kenet amit kaptatok már megtanított titeket. A gyakorlatban ez úgy müködik, hogy egy példát mondjak, hogy pl: a tizedről amikor hallottál először tanítást az új volt mert nem tudtad hogy tizedet kell fizetni, az igaz hogy tételesen így az agyad nem tudta hogy tizedet kell fizetni, de amikor a tanítást meghallgattad a tizedről akkor a bensőd egyből bizonyságot nyert róla, hogy ez bizony tényleg így igaz, és helyes, és ez így jó. És a bensőd ráismert arra, hogy ez is benne volt, ezt is megkaptad a Szent Szellemtől, csak az elmédben nem tudott ez tudatosulni. És ez a másik célja a tanításnak, hogy ami meg van a bensőnkben, a szívünk mélyén azt az igehirdetés a tanítás felemeli, és felhozza az értelemnek a területére, azért hogy az elménk, az értelmünk is megújúljon, és az értelmünk is szellemivé váljon, hogy az értelmünk is azonosulni tudjon (mert az értelmünk az a lelkünkhöz tartozik) a belső szellemi emberünknek a tudásával, akaratával, Isten ismeretével. Mert ha nem azonosul az értelmünk a belső emberünknek az ismeretével, és Isten ismeretével, akkor az életünkben nem fogja tudni irányitani a külső embert, és akkor az életünben a döntéseinket rosszul fogjuk meghozni, mert az értelmünk nem érti az Istennek az igéjét. Tehát a tanítás, igehirdetés, buzdítás, bátorítás az nem az Isten ismeretét követíti, azt csak az evangelizáció közvetíti azoknak akik még nincsenek megtérve. De te aki újjászülettél már ismered Istent.

A következő dolog, hogy az Isten azt mondta, hogy: megbocsátom az ő bűneiket, és vétkeikről többé meg nem emlékezem. Tehát megbocsátja minden bűnödet, és többé nem emlékezik róla meg, és bűnbocsánat alatt leszel a Jézus vére által, sőt meg van váltvan a múltad, jelened, de még a jövőd is! És ezért az egész életed, és sorsod Jézus vére alatt van, és ezért Nincsen immár semmi kárhoztatásuk azoknak, a kik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint. Róma 8, 1 És ezért az Úr a vétkeidről nem emlékszik meg többé, a múltbeli vétkeidről sem, a mostaniról sem, és a jövöbeliről sem, mert már az is mind el lett törölve Jézus Krisztus áldozata által. És ő nem ezekkel foglalkozik, hanem azzal hogy téged megtisztítson, és megszenteljen, és úgy igazít meg hogy közben te rád koncentrál, és nem a hibádra. Fontos hogy hited legyen abban is hogy a jelened, és a jövőd is meg van váltva és Jézus vére eltörölte a bűneid, mert ha nincs akkor a jelenben kárhoztatás alatt állsz, vagy állhatsz, és a jövődet pedig reménytelenségben, és kárhoztatásban fogod látni.

És minekutána a kenyeret vette, hálákat adván megszegé, és adá nékik, mondván: Ez az én testem, mely ti érettetek adatik: ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképen a pohárt is, minekutána vacsorált, ezt mondván: E pohár amaz új szövetség az én véremben, mely ti érettetek kiontatik.
                             Lukács Evangéliuma 22, 19-20

Itt látható, hogy az Úr hogyan kötötte meg ezt az Újszövetséget. Ennek az Újszövetségnek a jele az úrvacsora. Ezt a szövetséget itt köti meg az Úr, és a kereszten valósítja meg. Ez egy sikeres szövetség erről nem azt mondja a biblia, mint a törvény szövetségéről, hogy majd meg fog bukni a végén, és akkor újjat kell csinálni, hanem ez a szövetség eléri a célját.

Most azonban annyival kiválóbb szolgálatot nyert, a mennyivel jobb szövetségnek közbenjárója, a mely jobb ígéretek alapján köttetett. Mert ha az az első kifogástalan volt volna, nem kerestetett volna hely a másodiknak. Mert dorgálván őket, így szól: Ímé napok jőnek, ezt mondja az Úr, és az Izráel házával és Júdának házával új szövetséget kötök. Nem azon szövetség szerint, a melyet kötöttem az ő atyáikkal ama napon, mikor kézen fogtam őket, hogy kivezessem Égyiptomból, mert ők nem maradtak meg abban az én szövetségemben, azért én sem gondoltam velök, mondja az Úr. Mert ez az a szövetség, melyet kötök az Izráel házával, ama napok multán, mond az Úr: Adom az én törvényemet az ő elméjökbe, és az ő szívökbe írom azokat, és leszek nekik Istenök és ők lesznek nekem népem. És nem tanítja kiki az ő felebarátját és kiki az ő atyafiát, mondván: Ismerd meg az Urat; mert mindnyájan megismernek engem a kicsinytől nagyig. Mert megkegyelmezek álnokságaiknak, és az ő bűneikről és gonoszságaikról meg nem emlékezem. Mikor újról beszél, óvá tette az elsőt; a mi pedig megavul és megvénhedik, közel van az enyészethez.     
                             Zsidó levél 8, 6-13

A 6-dik vers azt állítja, hogy Jézus Krisztus jobb szövetségnek a közbenjárója, és ez a szövetség jobb ígéretek alapján köttetett. Tehát az Újszövetség az jobb szövetség mint bármely eddigi szövetség. Ebben a szövetségre az a jellemző, hogy itt Isten csinál bennünk minden, míg a többi szövetségeknél voltak feltételek, ha ezt vagy azt megteszed akkor ez és ez lesz... Az Újszövetség ezért sikeres szövetség.

Ekkor ezt mondotta: Ímé itt vagyok, hogy cselekedjem a te akaratodat. Eltörli az elsőt, hogy meghagyja a másodikat, A mely akarattal szenteltettünk meg egyszer s mindenkorra, a Jézus Krisztus testének megáldozása által. És minden pap naponként szolgálatban áll és gyakorta viszi ugyanazokat az áldozatokat, a melyek sohasem képesek eltörölni a bűnöket. Ő azonban, egy áldozattal áldozván a bűnökért, mindörökre űle az Istennek jobbjára, Várván ímmár, míg lábainak zsámolyául vettetnek az ő ellenségei. Mert egyetlenegy áldozatával örökre tökéletesekké tette a megszentelteket. Bizonyságot tesz pedig erről mi nékünk a Szent Lélek is, mert minekutána előre mondotta: Ez az a szövetség, melyet kötök velök ama napok után, mondja az Úr: Adom az én törvényemet az ő szíveikbe, és az ő elméjökbe írom be azokat, Azután így szól: És az ő bűneikről és álnokságaikról többé meg nem emlékezem. A hol pedig bűnök bocsánata vagyon, ott nincs többé bűnért való áldozat.
                             Zsidó levél 10, 9-18

Itt kimondja az ige, hogy ha esetleg el is esel valamilyen bűnben akkor nem tudsz bűnért való áldozatot bemutatni, hanem ugyanazt a bűnbocsánatot kell elvenned amit Jézus Krisztus a golgotai kereszten már megszerzett neked előre. Persze nem kell ezzel visszaélni, mert ha valaki teljesen elszakad az Úrtól akkor annak sincs, de ebbe most hadd ne menjek bele, mert ez egy külön dolog. (ha valaki nem érti az értse meg Isten által először is :), másodsorban pedig a későbbi témákban lehet, hogy lesz róla szó, Mert ha szándékosan vétkezünk, az igazság megismerésére való eljutás után, akkor többé nincs bűnökért való áldozat Zsidó levél 10, 26)

Befejezve: 2010. 09. 05.
Szerda, 2022-08-17, 4:14 AM
Üdvözöllek Vendég
Nyitólap | Regisztráció | Belépés
Statisztika

Online összesen: 1
Vendégek: 1
Felhasználók: 0
free counters
Belépés
Keresés
Barátaink:
  • Honlap létrehozása
  • TOP 100
  • Zene
  • Ajándék
  • Mini-chat

    Copyright MyCorp © 2022
    Szeretnék ingyenes honlapot a uCoz rendszerben