Isten szava
 A böjt
A BÖJT 1. RÉSZ

Dáriusnak, az Asvérus fiának első esztendejében, a ki a Médiabeliek nemzetségéből vala, a ki királlyá tétetett vala a Káldeusok országán; Uralkodásának első esztendejében én, Dániel, megfigyeltem a könyvekben az esztendők számát, a melyről az Úr ígéje lőn Jeremiás prófétához, hogy hetven esztendőnek kell eltelni Jeruzsálem omladékain. És orcámat az Úr Istenhez emelem, hogy keressem őt imádsággal, könyörgéssel, böjtöléssel, zsákban és hamuban. És imádkoztam az Úrhoz, az én Istenemhez, és vallást tevék, és mondám: Kérlek, oh Uram, nagy és rettenetes Isten, a ki megtartja a szövetséget és a kegyességet azoknak, a kik őt szeretik és teljesítik az ő parancsolatait. És még szólok és imádkozok, és vallást tevék az én bűnömről, és az én népemnek, az Izraelnek bűnéről; és esedezésemet az Úr elé, az én Istenem elé terjesztem az én Istenemnek szent hegyéért. És még az imádságot mondom vala, mikor ama férfiú, Gábriel, a kit elébb a látomásban láttam vala, sebességgel repülvén, megillet engem az esteli áldozat idején. Dániel könyve 9, 1-4 / 9, 20-21

Czírusnak, Persia királyának harmadik esztendejében egy ige jelenteték Dánielnek, a ki Baltazárnak nevezték; igaz az ige és nagy bajról való; és figyel az igére és megérté a látomást. Azokon a napokon én, Dániel, bánkódtam három egész hétig. Kívánatos étket nem ettem, hús és bor nem ment az én számba, és soha sem kentem meg magamat, míg el nem telék az egész három hét. És az első hónapnak huszonnegyedik napján, íme én a nagy folyóvíznek, azaz a Hiddekelnek partján voltam. És felemelem szemeimet, és látom, és íme: egy férfiú, gyolcsba öltözve, és dereka ufázi arannyal övezve. És monda nékem: Ne félj Dániel: mert az első naptól fogva, hogy szívedet adtad megértésre és sanyargatásra a te Istened előtt, meghallgattattak a te beszéded, és én a te beszédeid miatt jöttem. De Persiának fejedelme ellenem állott huszonegy napig, és íme Mihály, egyike az előkelő fejedelmeknek, eljöve segítségemre, és én ott maradék a persa királyoknál; Jöttem pedig, hogy tudtodra adjam, a mi a te népedre az utolsó időkben következik: mert a látomás azokra a napokra szól. Dániel könyve 10, 1-5 / 10, 12-14

Dániel itt böjtölt, és imádkozott hogy amit Isten mondott az megvalósuljon. Az emberben ilyenkor felvetődik a kérdés hogyha Isten egyszer megígérte, és meg fog valósulni akkor miért kell nekem még azért külön böjtölni, imádkozni? De hát az a helyzet hogy akár tudunk, akár nem tudunk rá válaszolni, akár értjük akár nem értjük, a Biblia egyértelműen kijelenti hogy ez így van, és akkor tesszük jól ha úgy csináljuk ahogy a Biblia mondja, vagyis imádkozni, és böjtölni kell azért is amit Isten megígért. A Dánielnek nem volt látása, és nem értette hogy az Isten mi módon viszi véghez az ígéretét, ezért sanyargatásra, tehát böjtöt fogadott, és megértésre adta az ő szívét. Kettő dolog történik amikor egy ember hittel böjtöl: Az egyik hogy az ő saját testi természetét megfeszíti, alázatba, engedelmesség alá helyezi, megfegyelmezi, és a szellemnek tökéletesen alá veti magát. Ennek a következménye hogy van egy egyéni áldása az emberre nézve, mert a szellemed erősebbé válik, a Szentlélekkel való közösséged jobbá, erősebbé válik, jobban, mélyebben megérted az Igét, kijelentések erősebbé válnak az életedben, megértesz dolgokat kitisztul az elméd, meg is tisztulsz a bűnöktől, vagy kísértésektől, vagy ilyen kisebb engedetlenségekből. A másik áldása a böjtnek amit nagyon sok keresztény nem ért, és nem tudatosít, de ami rendkívül fontos dolog, hogy a böjt beavatkozik a szellemvilágba, és megváltoztatja, és átrendezi ott a dolgokat! A böjt az nukleáris hadviselés, tehát a szellemvilágban azt lehet mondani hogy a leghatékonyabb fegyver! Sok hatékony fegyver van ami hat a szellemvilágra: az ima, az ima különböző típusai, azok mind egyben szellemi fegyverek is, és hatnak erősen a szellemvilágba, a dicséret, az Igehirdetés, és az úrvacsora, de a leghatékonyabb a böjtölés. Tulajdonképpen a böjtölés az olyan mint a szüntelen való ima. 

Mért böjtölünk és Te nem nézed, gyötörjük lelkünket és Te nem tudod? Íme, böjtölésetek napján kedvteléseteket űzitek, és minden robotosaitokat szorongatjátok. Íme perrel és versengéssel böjtöltök, és sújtotok a gazságnak öklével; nem úgy böjtöltök mostan, hogy meghallassék szavatok a magasságban. Hát ilyen a böjt, a melyet én kedvelek, és olyan a nap, a melyen az ember lelkét gyötri? Avagy ha mint káka lehajtja fejét, és zsákot és hamvat terít maga alá: ezt nevezed-é böjtnek és az Úr előtt kedves napnak? Hát nem ez-é a böjt, a mit én kedvelek: hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek? Nem az-é, hogy az éhezőnek megszegd kenyeredet, és a szegény bujdosókat házadba bevigyed, ha meztelent látsz, felruházzad, és tested előtt el ne rejtsd magadat? Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, és igazságod előtted jár; az Úr dicsősége követ. Akkor kiáltasz, és az Úr meghallgat, jajgatsz, és ő azt mondja: Ímé, itt vagyok. Ha elveted közüled az igát, és megszűnsz ujjal mutogatni és hamisságot beszélni; Ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek, és az elepedt lelkűt megelégíted: feltámad a sötétségben világosságod, és homályosságod olyan lesz, mint a dél. És vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárazságban is, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint vízforrás, a melynek vize el nem fogy. És megépítik fiaid a régi romokat, az emberöltők alapzatait felrakod, és neveznek romlás építőjének, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak. Ha megtartóztatod szombaton lábadat, és nem űzöd kedvtelésedet szent napomon, és a szombatot gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és dicsőséges napjának, és megszenteled azt, dolgaidat nem tevén, foglalkozást sem találván, hamis beszédet sem szólván: Akkor gyönyörűséged lesz az Úrban; és én hordozlak a föld magaslatain, és azt művelem, hogy Jákóbnak, atyádnak örökségével élj; mert az Úr szája szólt! Ésaiás könyve 58, 3-14

MI AZ OKA ANNAK HA AZ ISTEN A BÖJTÖT NEM HALLGATJA MEG ÉS NEM KEDVES ELŐTTE? 
1. KEDVTELÉS: Az olyan böjtölésnek nincs értelme hogy valaki nem eszi, iszik, de megnéz egy filmet, tehát a böjtölési idődet szórakozással töltöd. Ugyanis a böjtölésnek pontosan az a lényege hogy a testedtől megvond azt amit kíván.
2. MINDEN ROBOTOSAITOKAT, SZORONGATJÁTOK, PERREL ÉS VERSENGÉSSEL BÖJTÖLTÖK: Amikor az ember böjtöl akkor ingerlékenyebbé válik, mert a lelkét gyötri. A Máté evangéliuma 6, 16-18. Akkor sem jó a böjt ha a böjtölés miatt az ingerlékenységedet szabadjára engeded. Veszekedsz pl. a családoddal, a munkahelyeden, szomorú arccal járkálsz hogy lássák hogy te böjtölsz. Az ószövetségben bánkódva böjtöltek, de Jézus az újszövetségben azt mondja hogy a bánkódó böjt nem jó böjt, hanem a vidám böjt kedves Isten előtt. Tehát ezeket az érzelmi terheket mogorvaság, ingerlékenység, veszekedés, türelmetlenség, tudatosan meg kell feszíteni ilyenkor. Aztán ha azt érzed hogy nincs ezzel problémád az annak a jele, hogy nagyon jó szellemi állapotban voltál már azelőtt is, ha viszont azt érzed hogy ezzel küszködsz a böjt alatt akkor hát nem a legjobb szellemi állapotban vagy. Tulajdonképpen előtte is ilyen voltál, csak az evés lenyugtatott. Ilyenkor az ember szembesül hogy ő igazából ki, és igazából milyen állapotban van. Vannak emberek akik szórakozásból, kikapcsolódásból dolgoznak, vagy munkamániások, és ez sem jó. A böjtnek az a célja hogy a betegek meggyógyuljanak, a foglyok megszabaduljanak, a szegények áldásba jussanak. 
3. A TESTED ELŐTT EL NE REJTSD MAGAD: Ez azt jelenti hogy ez egy verekedés, és arról van szó, hogy ne bújj el a tested elől, hanem vedd fel a harcot a testeddel

A BÖJTÖLÉS FELTÉTELEI:
1. Kedvteléstől való tartózkodás.
2. A veszekedéstől, versengéstől, verekedéstől, ingerültségtől való tartózkodás.
3. Komorságtól és a depressziótól való tartózkodás és helyette az öröm.
4. A bilincseknek a szétszaggatása, tehát hogy a böjtödet szánd arra hogy az igákat, bilincseket törjön szét.
5. A testeddel való szembenézés. 

A BÖJTÖLÉS ÁLDÁSAI: Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, és igazságod előtted jár; az Úr dicsősége követ. Ésaiás könyve 58, 8
1. Szentlélek vezetését kapod, és megértést, belátást.
2. Gyógyulás, testi egészség.
3. Megigazulás, igazság jön be az életedbe, az igazság fog vezetni.
4. Az Isten dicsősege megnyugszik rajtad, körülvesz.
5. Imameghallgatás.
6. Az Úrnak a jelenlétébe bekerülsz.
7. Szentlélek vezetése.
8. Szellemi szárazság megszűnése.
9. Alapvető igazságok lerakása, illetve a lerombolt igazságoknak a felépítése. Szellemi házad, falak felépítése.
10. Gyönyörűség az Úrban.
11. Felemelkedés.
12. Ábrahám áldása.

A BÖJTÖLÉS SZIGORÚSÁGAI, ERŐSSÉGEI: 
1. A legszigorúbb böjt ha valaki semmit nem eszik, és semmit nem iszik. Ilyen böjtöt 3 napon túl nem szabad gyakorolni mert az fizikai betegséghez, károsodáshoz vezethet!
2. Ennél eggyel kevésbé szigorú hogyha valaki iszik, de csak vizet. Ha vizet iszol akkor ne csapvizet igyál, mert abban mindenféle kémiai tisztítószerek vannak amik a gyomrodnak nem tesz jót, ezért ilyenkor a legjobb a szénsavmentes ásványvíz.
3. A következő szint ha valaki még mindig nem eszik semmit, de nem csak vizet iszik, hanem amiben van cukor, pl. narancslé, gyümölcslé.
4. Ettől még gyengébb amikor valaki iszik pl. már tejet is mert abban már van fehérje is, vagy pl. tejeskávé. De ha az ember tud rendesen 8 órát aludni, akkor jobb ha kávét, és tea nélkül böjtöl, mert azért a kávé, és a tea befolyásolja az ember lelki állapotát egy kicsit.
5. Ezután van a részleges böjt amikor eszik is az ember de nem eszik húst, és olyat amit szeret.
6. A leggyengébb böjt amikor az ember érzékeli, hogy valamilyen függőségbe került pl: tv, hírműsor, számítógép, zene, zenehallgatás, film, és ettől vagy ezektől megvonja magát. 

Na most minél erősebb egy böjt annál hatékonyabb. Ha valakinek kevés ideje van, és sokat kell dolgoznia, de mondjuk 1 napot rá tud szánni kajakra, akkor érdemes nagyon szigorú böjtöt elhatározni, mert azzal nagyon nagy áttörést el lehet érni.
 Teljesen szabadon választott hogy te milyen böjtöt határozol el, de amit elhatároztál, legalábbis ha a száddal kimondtad Isten előtt imában, hogy x-ideig és ilyen és ilyen módon, akkor azt ne változtasd meg. (Mikor Istennek fogadást teszel, ne halogasd annak megadását; mert nem gyönyörködik a bolondokban. A mit fogadsz, megteljesítsd! Jobb hogy ne fogadj, hogy nem mint fogadj és ne teljesítsd be. Ne engedd a te szádnak, hogy bűnre kötelezze testedet, és ne mondd az angyal előtt, hogy tévedésből esett ez; hogy az Isten a te beszéded miatt fel ne háborodjék, és el ne veszítse a te kezeidnek munkáját. Prédikátor könyve 5, 4-6) Szokták kérdezni hogy lehet-e úgy böjtölni hogy csak elkezdem, és majd abbahagyom amikor úgy érzem.? Lehet így böjtölni csak nem kell kimondani semmit, hanem gondold ki magadban, hogy pl. megpróbálsz böjtölni 1 hetet, de ha nem sikerül az se baj. Azt meg kell érteni, hogy mindig hitből kell böjtölni, és azt mindig tudni kell hogy mi nem a böjtölés miatt kapunk meg áldásokat. Ha az ember böjtöl valamiért, akkor az a jó ha az arányba van az a dolog amiért böjtöl. A 40 napos böjt az kizárólag a Szentlélek határozott vezetésére engedélyezett!!! Aki fizikailag beteg az eleve csak úgy böjtöljön hogyha azt az orvosával egyezteti. Aki viszont egészséges, és még sohasem böjtölt az mindenféleképpen 1 nappal kezdje, és ezt többször próbálja ki. Nem szabad befejezni úgy a böjtöt, hogy az ember tele eszi magát, és fokozatosan kell abbahagyni. 

És lőn, hogy attól a naptól fogva, a melyen Kirjáth-Jeárimban hagyták a ládát, sok idő eltelt, tudniillik húsz esztendő. És Izráelnek egész háza siránkoznak az Úr után. Sámuel pedig szólt Izráel egész házához, mondván: Ha ti teljes szívetekből megtértek az Úrhoz, és eltávolítjátok magatok közül az idegen isteneket és Astarótot, és szíveiteket elkészítitek az Úrnak, és csak néki szolgáltok: akkor megszabadít titeket a Filiszteusok kezéből. Elhányák azért Izráel fiai a bálványokat és Astarótot, és csak az Úrnak szolgálának. Akkor Sámuel mondá: Gyűjtsétek össze egész Izráelt Mispába, hogy imádkozzam értetek az Úrhoz. Összegyűltek azért Mispában, és vizet merítvén, kiöntötték az Úr előtt; és bőjtöltek azon a napon, és így szólnak ott: Vétkeztünk az Úr ellen. És ekképpen ítélte Sámuel Izráel fiait Mispában. Mikor pedig a Filiszteusok meghallották, hogy Izráel fiai összegyűlének Mispában, feljöttek a Filiszteusok fejedelmei Izráel ellen. És mikor ezt meghallották Izráel fiai, megrémültek a Filiszteusoktól. És mondának Izráel fiai Sámuelnek: Ne szünjél meg érettünk könyörögni az Úrhoz, a mi Istenünkhöz, hogy szabadítson meg minket a Filiszteusok kezéből. Vett azért Sámuel egy szopós bárányt, és megáldozta azt egészen égőáldozatul az Úrnak. És fohászkodik Sámuel Izráelért az Úrhoz, és az Úr meghallgatta őt. És lőn, hogy a mikor Sámuel az égőáldozatot végzett, eljöttek a Filiszteusok, hogy Izráel ellen harcoljanak. Az Úr pedig mennydörgött nagy hangon azon a napon a Filiszteusok felett és annyira megzavarta őket, hogy megveretettek Izráel előtt. I. Sámuel könyve 7, 2-10

A víznek a kiöntése az Úr előtt a könyörgésnek a jelképe, az ószövetségben, hogy kitárod teljesen a szívedet az Úr előtt. Itt is látszik hogy az imádkozást böjttel erősítették meg, hogy minél hatásosabb legyen. A fiatal felnőtteknek rendkívüli módon ajánlott a böjt. 

Jézus pedig Szent Lélekkel telve, visszatért a Jordántól, és vitték a Lélektől a pusztába. Negyven napig, kísértetvén az ördög által. És nem evett semmit azokban a napokban; de mikor azok elmúltak, végre megéhezett. Lukács evangéliuma 4, 1-2
Jézus pedig megtért a Léleknek erejével Galileába: és híre ment néki az egész környéken. Lukács evangéliuma 4, 14

Itt ebben a részben nagyon nagy kijelentés van, Jézus a Szent Szellemmel telve ment el böjtölni, és a Szent Szellem erejével jött vissza a böjtből. Nagyon sok keresztény nem érti, hogy betöltekezik Szentlélekkel, de a Szentlélek ereje nem működik az életében. Akkor lesz meg a Szentlélek ereje ha az ember böjtöl közte, mert a böjt az ami átalakítja a Szent Szellemmel való teljességet a Szent Szellemmel való teljességre. Jó elmélkedést... :P
Szerda, 2022-08-17, 5:20 AM
Üdvözöllek Vendég
Nyitólap | Regisztráció | Belépés
Statisztika

Online összesen: 1
Vendégek: 1
Felhasználók: 0
free counters
Belépés
Keresés
Barátaink:
  • Honlap létrehozása
  • TOP 100
  • Zene
  • Ajándék
  • Mini-chat

    Copyright MyCorp © 2022
    Szeretnék ingyenes honlapot a uCoz rendszerben