Isten szava
 A Laodiceai gyülekezet
A Jelenések könyve 2-3 fejezetében a hét gyülekezet az az egyháztörténelemnek az áttekintése, és a hét gyülekezet az egyház hét korszakára vonatkozik. Ezen belül megnézzük a Laodiceai gyülekezetet. 

A Laodiczeabeli gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja az Ámen, a hű és igaz bizonyság, az Isten teremtésének kezdete: Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hév; vajha hideg volnál, vagy hév. Így mivel lágymeleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek téged az én számból. Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok, és meggazdagodtam és semmire nincs szükségem; és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult és a nyavalyás és szegény és vak és mezítelen: Azt tanácslom néked, hogy végy tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy; és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne látszódjon ki a te mezítelenségednek rútsága; és szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss. A kiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem: légy buzgóságos azért, és térj meg. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem. A ki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, a mint én is győztem és ültem az én Atyámmal az ő királyi székében. A kinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek. Jelenések könyve 3, 14-22

Nagy az egység abban a tanításban hogy ebbe a korszakba már beleléptünk, és ez zajlik most, és az egyháznak ez az utolsó korszaka. Mindegyik korszakban lehet győzni, de ahhoz a kor szellem által diktált kényszerített kísértéseket, megpróbáltatásokat kell sikeresen legyőzni ahhoz, hogy az úgynevezett maradékhoz tartozzunk. Mert mindegyik egyháztörténeti korszaknak van maradéka akik győzni tudtak. A Laodicea az azt jelenti hogy a nép hoz törvényt. Ennek az a lényege, hogy az ördög demokratizálni akarja az egyházat, vagyis az egyháznak a belső tekintélyi rendjét fel akarja oldani, vagy nyílt lázadással szétzúzni, vagy ha ez nem lehetséges akkor úgynevezett rejtett lázadással akarja feloldani, felbomlasztani. És ugye ezt a világban is lehet látni pl. a Szovjetunió a 90-években összeomlott, tehát ez egy kor szellem ami mindenre kihat. A nyílt lázadás az az amikor nyíltan megtámadod az egyházi tekintélyt. A rejtett vagy burkolt lázadás az pedig az hogy aranyos arccal meghallgatod az igehirdetést, és ámenezel, és felemelt kezekkel dicséred az Urat, aztán hazamész, és nem azt csinálod amit hallottál. Ennek a demokratizálódásnak a megoldása hogy ellene kell állni, erősíteni kell az Úrnak a tekintélyét a beszédeddel, a gondolkodásmódoddal. Ne szokjál rá olyanra hogy kritizálod a pásztort, az igehirdetőt. Folyamatosan kísérti az egyházat a LANGYOSSÁG, ez pontosan ez a burkolt lázadás.

A LAODICEAI KORSZAK EGYHÁZTÖRTÉNETI JELLEMZŐJE: 
A Máté evangéliuma is beszél a langyosságról. 

És Jézus felelvén, monda nékik: Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket, Mert sokan jőnek majd az én nevemben, a kik ezt mondják: Én vagyok a Krisztus; és sokakat elhitetnek. Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről: meglássátok, hogy meg ne rémüljetek; mert mindezeknek meg kell lenniök. De még ez nem itt a vég. Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen; és lesznek éhségek és döghalálok, és földindulások mindenfelé. Mind ez pedig a sok nyomorúságnak kezdete. Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket; és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást. És sok hamis próféta támad, a kik sokakat elhitetnek. És mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. De a ki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég. Máté evangéliuma 24, 4-14

Ez két részre bontható: a 4-8-dik versig a világban zajló események vannak leirva. A 9-14-ig pedig az egyházban zajló eseményeket irja le. A 9-dik versben van nyomorúság, és megölnek titeket. Most ez jelen pillanatban ez nem történik Magyarországon, de a világ másik táján igen, pl. Kínában. Európára és Amerikára inkább a vers második fele érvényes, hogy gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. Tehát hogy a társadalmakban élő emberek viszolyognak a keresztényektől. Na most itt elindul egy pszihológiai láncreakció hogy a világnak ez az elutasító magatartása azt okozza hogy sokan megbotránkoznak, tehát hogy számos hívő ezt nem tudja feldolgozni. De ezt tudatosítani kell mert ez ezzel jár hogy keresztény vagy. Utána jön a következő dolog, hogy a megbotránkozóknál beáll az hogy elárulják egymást, mert ezek az emberek utána átállnak a világhoz, és az egyházat elárulják. Ezután pedig gyűlölet lesz ezeknél az embereknél, majd pedig sok hamis próféta lesz, mert ugye ezt a gyűlöletet meg kell magyarázni, hogy miért van az, hogy akivel régen együtt voltak most azok miért rossz emberek. És lesznek emberek akik ezt elhiszik. A 12-dik versben a gonoszság helyett az eredetiben törvénytelenség van. A 13-dik versben aki mindvégig állhatatos marad az eredetiben úgy van, hogy aki megmarad alatta, és ezt úgy lehet mondani, hogy aki mindvégig kibírja. Jézus azt mondja hogy nem tudod másképp csinálni csak ki kell bírni. Tehát a sorrend: A VILÁGBÓL JÖN ELUTASÍTÁS -->LELKI, PSZIHÉS ÖSSZEOMLÁS, MEGBOTRÁNKOZÁS-->ÁRULÁS-->GYŰLÖLET-->SOK HAMIS PRÓFÉTA--> ELHITETÉSEK-->A TÖRVÉNYTELENSÉG MEGSOKASODIK-->A SZERETET SOKAKBAN MEGHIDEGÜL... De eközben hogy ennyi rossz történik, közben történik egy óriási dolog, hogy közben És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég. A 14-dik vers. 
Tehát a Laodiceai kort ne csak merő rossznak lásd, mert e korszak közben, és végén megvalósul az egyháznak a legnagyobb célja. Na most visszatérve a Jelenések 3-4-hez a következő sajátossága ennek a korszaknak a Jelenések könyve 3, 17-ben van egyszóval: ÖNCSALÁS! (Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok, és meggazdagodtam és semmire nincs szükségem; és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult és a nyavalyás és szegény és vak és mezítelen.) Szellemi öncsalásba kerülhetnek a keresztények, és ennek a lényege egy hamis megelégedettség

Azt tanácslom néked, hogy végy tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy; és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne látszódjon ki a te mezítelenségednek rútsága; és szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss. A kiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem: légy buzgóságos azért, és térj meg. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem. A ki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, a mint én is győztem és ültem az én Atyámmal az ő királyi székében. A kinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek. Jelenések könyve 3, 18-22

Szóval ott tartottunk hogy megnéztük hogy mi ennek az egyháztörténeti kornak a jellemzője, és a Jelenések könyve 3, 18-ban Jézus elmondja az ő tanácsát, hogy tudjuk ezt kivédeni, megúszni. 
1. VEGYÉL TŐLE TŰZBEN MEGPRÓBÁLT ARANYAT. Péter I. levele 1, 6-7 Tehát a tűzben megpróbált arany az a megpróbáltatásban edzett hitet jelenti. Megpróbáltatás nélkül pedig nincs tűzben megpróbált arany, és ha nincs akkor hogy fogsz győzni ebben a korban.
2. VEGYÉL FEHÉR RUHÁKAT. Jelenések könyve 19, 8 A fehér ruha a Szenteknek igazságos cselekedetei. Itt az igazságos a Görögben ellentéte a törvénytelennek, és neked a törvénytelenséget a törvényességgel kell ellensúlyoznod pl. hogy te nem vagy házasságtörő, szerződésszegő stb...
3. SZEMGYÓGYÍTÓ ÍRRAL KEND MEG A SZEMEIDET HOGY LÁSS. Az eredetiben kenőcs, kenet van, a kenet pedig a Szent Szellem jelképe. Tehát a Szent Szellemet venni, megerősödni a kijelentésben, és Szentlélekkel betöltött életet kell élni. Ebben a korban ha nem a Szentlélek vezetése szerint döntesz, és nem látod a Szentlélek vezetését, akkor egy kudarc, és egy katasztrófa sorozatnak nézel elébe. A 19-dik versben Jézus felhívja a figyelmet hogy szeresd az intést. Ebben az időszakban Jézus int és fenyít, az eredetiben úgy van hogy nevel. Tehát megint, és nevel. Ezután pedig azt mondja Jézus, hogy légy buzgóságos és térj meg. Tehát ujjúlj meg a szellemi életben, ez a buzgóság, és térj meg. A megtérés a Görögben metanoia ami a gondolkodásmódnak a gyökeres megváltoztatását jelenti. Gondold át a dolgokat, gondold át hogy mit csinálsz rosszul, hogy hol kell ráerősíteni, ezután hozzál döntést, és a döntésedhez kötelezd el magad. Kérd meg az Urat hogy segítsen benne, adjon kegyelmet, erőt, és utána csináld meg, és ha megint nem sikerül akkor újra, és NE ADD FEL! A 20-dik versben pedig megmondja Jézus hogy ugyanakkor Ő nagyon közel van, időben is közel van, de az Ő jelenlétébe is hamar be lehet kerülni. A 21-dik versben itt van a legnagyobb ígéret, a többi korszakhoz képest, akik győznek. 

Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, amiképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és Önmagát adta azért; Hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek feredőjével az íge által, Hogy majd Önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat, úgy hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgözés, vagy valami afféle; hanem hogy legyen szent és feddhetetlen. Efézusi levél 5, 25-27

Amikor az egyház Jézus elé fog állni akkor az egyház dicsőséges lesz, a másik dolog hogy teljes szentség és tisztaság fogja jellemezni. Ez biztosra van mondva. Persze gondolhatod azt hogy csak elég körülnézni, és ez nem igazán így látszik. De ezt nem mi fogjuk megcsinálni hanem a Szent Szellem.

Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állanak be. Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, Szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértékletlenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői. Árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. És ezeket kerüld. Mert ezek közül valók azok, a kik betolakodnak a házakba, és foglyul ejtik a bűnökkel megterhelt és sokféle kívánságoktól űzött asszonykákat, Kik mindenkor tanulnak, de az igazság megismerésére soha el nem juthatnak. Miképpen pedig Jánnes és Jámbres ellene állottak Mózesnek, akképpen ezek is ellene állanak az igazságnak; megromlott elméjű, a hitre nézve nem becsületes emberek. De többre nem mennek: mert esztelenségük nyilvánvaló lesz mindenek előtt, a miképpen amazoké is az lett. Te pedig követted az én tanításomat, életmódomat, szándékomat, hitemet, hosszútűrésemet, szeretetemet, türelmemet, Üldöztetéseimet, szenvedéseimet, a melyek rajtam estek Antiókhiában, Ikóniumban, Listrában: minémű üldöztetéseket szenvedtem! de mindezekből megszabadított engem az Úr. De mindazok is, a kik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak. A gonosz emberek pedig és az ámítók nevekednek a rosszaságban, eltévelyítvén és eltévelyedvén. De te maradj meg azokban, a miket tanultál és a mik reád bízattak, tudván kitől tanultad, És hogy gyermekségedtől fogva tudod a szent írásokat, melyek téged bölccsé tehetnek az üdvösségre a Krisztus Jézusban való hit által. A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Kérlek azért az Isten és Krisztus Jézus színe előtt, a ki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor és az ő országában. Hirdesd az ígét, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással. Mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek magoknak tanítókat, mert viszket a fülük; És az igazságtól elfordítják az ő fülüket, de a mesékhez oda fordulnak. De te józan légy mindenekben, szenvedj, az evangélista munkáját cselekedd, szolgálatodat teljesen betöltsd. Timóteushoz irt II. levél 3, 1-4, 5

Ez az Igerész ugyanúgy a Laodiceai korszakról szól ami most van. 

A LAODICEAI KORBAN MIK AZOK A KÍSÉRTÉSEK AMIK A JELLEMEDET ELAKARJÁK VINNI ROSSZ IRÁNYBA?
1. Önzés
2. Pénzközpontúság
3. Kérkedés 
4. Kevélység
5. Káromkodás
6. Szüleik iránt engedetlenek ( ez a fiatalokra vonatkozik )
7. Hálátlanság
8. Tisztátalanság
9. Szeretet nélküliség
10. Kérlelhetetlenség
11. Rágalmazás
12. Mértéktelenség
13. Kegyetlenség
14. A jónak nem kedvelői
15. Árulás
16. Vakmerőség
17. Felfuvalkodás
18. Inkább a gyönyörnek mint Istennek szeretői
Tehát amikor döntés elé kerül az ember hogy a kívánságomat elégítem-e ki vagy az Istennek engedelmeskedem, az ilyen ember a kívánság kielégítését választja. Ennek következménye hogy meg van a kegyesség látszata, hogy ők fenntartják azt, hogy ők keresztények, járnak is gyülekezetbe stb... Nagyon fontos hogy ne osztályozd ezeket az embereket, hogy valaki biztosan elkárhozik, vagy üdvözül, se a beszédedben, se a gondolataidban, mert te nem tudhatod, hogy mi van benne, az Isten a szívek vizsgálója! Még ha valaki Laodiceai keresztény is, ő még időben helyre is állhat, ezt neked nem kell megítélni, mert megnehezíted annak az embernek a helyreállását!!! A 8-dik versben van egy súlyosabb fokozata, hogy amikor az ilyen embert megintik ő lázadással reagál, és nem csak burkolt lesz ez a magatartás, hanem ellenszegül. A 10-dik versben Pál elmondja, hogy mi a gyógyszer erre. Kövesd a Pál tanítását, életmódját, szándékát, hitét, hosszú tűrését, szeretetét, és türelmét. Természetesen a Pálnak az elhívásából adódóan való nagy dolgokat nem tudod megcsinálni, ezt nem kell erőltetni. De amikor pl. egy anyagi kár ér akkor inkább szenvedd el, és hogy megmaradsz az Úrban. A következő dolog hogy a szentírást őrizd meg az életed középpontjában. 

PÉTER II. LEVELE 3, 19 - 3, 18

JÚDÁS LEVELE 1, 3-25

Ez a két Igerész is erről a korról szól. A Júdás levél 1, 16-ban le van írva hogy mi a tünete a Laodiceai keresztényeknek. Jézus a Máté evangéliuma 24, 45 - 25, 30-ig 3 példázatot mond a Laodiceai időről. Jó Bibliatanulmányozást... :)
Szerda, 2022-08-17, 4:26 AM
Üdvözöllek Vendég
Nyitólap | Regisztráció | Belépés
Statisztika

Online összesen: 1
Vendégek: 1
Felhasználók: 0
free counters
Belépés
Keresés
Barátaink:
  • Honlap létrehozása
  • TOP 100
  • Zene
  • Ajándék
  • Mini-chat

    Copyright MyCorp © 2022
    Szeretnék ingyenes honlapot a uCoz rendszerben