Isten szava
 Ábrahámmal kötött szövetség 1
A szövetségeknek amit Isten kötött az emberekkel mindig vannak jelei. Itt a földön is, pl. a házasságban a gyűrű a jele. A Noéval kötött szövetségnek a jele a szivárvány. Az Ábrahámmal kötött szövetség jele a körülmetélkedés.
A megtéréssel, és Jézus Krisztusba vetett hittel rájön az életünkre az Ábrahámmal kötött szövetség tartalma, és elérhetővé válik, mert az újjászületéssel beleszülettünk az Isten családjába, és (
Hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a Lélek ígéretét elnyerjük hit által. Galata levél 3, 14 Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Galata levél 3, 26)
ezért a mi életünkben is ez a szövetség érvényben van. Egyébként az Ábrahámmal kötött szövetség a zsidókra ma is érvényben van, megtéréstől független. És persze az Újszövetségben ez az áldás, szövetség működik az újjászületett hívők számára is, és Jézus Krisztusban elérhető. Ezt nagyon fontos megérteni, hogy az Ábrahámi szövetség tartalma itt a mai időben is, nem csak a zsidóságnak szól, hanem egy újjászületett keresztény számára Jézus Krisztusban elérhető.

Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká levén érettünk; mert meg van írva: Átkozott minden, a ki fán függ: Hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a Lélek ígéretét elnyerjük hit által. Atyámfiai! ember szerint szólok. Lám az embernek megerősített testámentomát senki erőtelenné nem teszi, sem ahhoz hozzá nem ád. Az ígéretek pedig Ábrahámnak adattak és az ő magvának. Nem mondja: És a magvaknak, mint sokról; hanem mint egyről. És a te magodnak, a ki a Krisztus.        Galata levél 3, 13-16

Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Mert a kik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöztétek fel. Nincs zsidó, sem görög; nincs szolga, sem szabad; nincs férfi, sem nő; mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok, és ígéret szerint örökösök.
                        Galata levél 3, 26-29

Az Ábrahámnak az áldása Jézus Krisztuson keresztül a mi örökségünk is. Az a kérdés, hogy hogyan lehet hozzáférni az Ábrahámnak az áldásához Jézus Krisztuson keresztül.? Kettő feltételt mond itt a biblia ebben a részben.
Az első feltétel: A Jézus Krisztusba vetett hit.
(Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Galata 3, 26)
A második feltétel:
Vízkeresztség. (Akik Krisztusba keresztelkedtetek meg. Galata 3, 27)
Tehát egyszóval összefoglalva, az újjászületés által tudunk az Ábrahám áldásának az örököseivé válni.
A sátán az mindig nagyon szeretné ha tudatlanságban lennénk, és szeretné az ördög elhomályosítani, hogy mi a mi örökségünk Jézus Krisztusban, és mit akart Isten nekünk adni az Ábrahámmal kötött szövetségben. Ezért hogy nehogy az ördög becsapjon, és tudatlanságban tartson bennünket át kell tanulmányozni ezt a szövetséget, és örökséget amit az Isten akar nekünk adni. És amikor ezeket tanulmányozzuk, úgy tanulmányozzuk, hogy ezek rólunk szólnak Jézus Krisztusban, akik újjászületett keresztények vagyunk.

És monda az Úr Ábrámnak: Eredj ki a te földedből, és a te rokonságod közül, és a te atyádnak házából, a földre, a melyet én mutatok néked. És nagy nemzetté teszlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszel. És megáldom azokat, a kik téged áldanak, és a ki téged átkoz, megátkozom azt: és megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei.
                              Mózes I. könyve 12, 1-3

És megjelenik az Úr Ábrámnak, és monda néki: A te magodnak adom ezt a földet. És Ábrám oltárt épít ott az Úrnak; a ki megjelent vala néki.
                              Mózes I. könyve 12, 7

Ebben a részben egy feltételt találunk, rögtön az első versszakban, és ez az első feltétel betöltése egyből hét áldást tudott maga után vonni.
És ez az első feltétel ez: Eredj ki a te földedből, és a te rokonságod közül, és a te atyádnak házából, a földre, a melyet én mutatok néked.Ki kell jönnöd a szellemi örökségedből. Tehát a rokonságodnak, az őseidnek, a családodnak a szellemi örökségéből, és lehetséges olyan is sok esetben, hogy fizikai kijövetellel is együtt jár, hogy teljesen el tudj szakadni ebből a szellemi örökségből. De még egyszer hangsúlyozom hogy LEHETSÉGES, hogy szükség van rá, de nem azt mondtam hogy minden esetben. Mert ugye ebből jön némely embereknek akik nem értik miről is van itt szó, rágalmaznak egyből, hogy ez már családellenesség stb. De ebbe most ne menjünk bele, aki érti az úgy is érti, aki pedig nem... az pedig értse meg. (Értsd meg a mit mondok; adjon azért az Úr néked belátást mindenekben. 2. Timóteus 2, 7) Mert lehetnek esetek amikor az ember szellemileg nem tud megszabadulni az őseinek a tradíciójától, örökségétől, szellemétől, csak abban az esetben ha fizikailag is kijön a családból, és ez akár elköltözést is jelenthet. Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy manapság nem egyszerű elköltözni, de itt a bibliában Isten Ábrahámnak (itt még Ábrámnak) azt mondta hogy jöjjön ki, és persze lehet hogy Ábrahám idejében sem volt egyszerű, ezen azért el kell gondolkodni. Gondolj arra, hogy Tháré Ábrahám apja 205 évig élt a földön, és 70 éves volt Tháré amikor Ábrahám született, Ábrahám 75 éves volt amikor kijött a családjától, a rokonságától, tehát az apja Tháré 145 éves volt amikor Ábrahám elhagyta, és ezután Tháré még 60 évig élt.
Tehát magyarul Ábrahám nem azután hagyta el a családját amikor már úgy is elköltözött Tháré, hanem ő már előtte felnőtt emberként kijött fizikailag is a családjától. Felnőtt embereknél hogy ha túl erős familiáris kötelékek vannak, van mondjuk egy erős szülői kontroll még felnőtt emberek életében, akkor ebben az esetben ha lehetőség van rá törekedni kell arra amit itt a biblia mond, és a fizikai helyváltoztatást is meg kell fontolnunk, át kell gondolnunk. Mert lehetséges hogy más különben nem tudunk megszabadulni a szellemi örökségünktől. Már pedig ha az őseinknek a démonaitól, az őseink hamis hiteinek démonaitól, tradícióitól nem tudunk elszakadni, kijönni akkor bármennyire is igyekszünk bekerülni az Ábrahámnak az áldásába nem fogunk tudni, mert ez a káros negatív szellemi örökség mint egy ilyen betonbunker bezár, és elzár bennünket azoktól az ígéretektől amiket ezután adott Isten Ábrahámnak.
Akkor folytassuk az Ábrahámmal kötött szövetséget.

Az első áldás: A növekedés és a szaporodás.
És nagy nemzetté teszlek.Ez az Újszövetségben elsősorban az egyházra vonatkozik. A nemzet ebben az Újszövetségi értelmezésben az egyházat jelenti.

A második áldás: Isten az emberi élet minden területét megakarja áldani. Megáldalak téged. Megakar áldani téged szellemi területen. Megakar áldani lelki területen, értelmedet, érzelmedet, akaratodat. Megakar áldani fizikai területen egészséggel. Megakar áldani anyagi áldással. És megakarja áldani a kapcsolatodat, családodat stb, minden területét az életednek. 

Áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orczáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orczáját te reád, és adjon békességet néked. 
                             Mózes IV. könyve 6, 24-26

Ha pedig szorgalmatosan hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, és megtartod és teljesíted minden ő parancsolatát, a melyeket én parancsolok ma néked: akkor e földnek minden népénél feljebbvalóvá tesz téged az Úr, a te Istened; És reád szállanak mind ez áldások, és megteljesednek rajtad, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára. Áldott leszesz a városban, és áldott leszesz a mezőben. Áldott lesz a te méhednek gyümölcse és a te földednek gyümölcse, és a te barmodnak gyümölcse, a te teheneidnek fajzása és a te juhaidnak ellése. Áldott lesz a te kosarad és a te sütő tekenőd. Áldott leszesz bejöttödben, és áldott leszesz kimentedben. Az Úr megszalasztja előtted a te ellenségeidet, a kik reád támadnak; egy úton jőnek ki reád, és hét úton futnak előled. Áldást parancsol melléd az Úr a te csűreidben és mindenben, a mire ráteszed kezedet; és megáld téged azon a földön, a melyet az Úr, a te Istened ád néked. Az Úr felkészít téged magának szent néppé, a miképen megesküdt néked, ha megtartod az Úrnak, a te Istenednek parancsolatait, és az ő útain jársz. És megérti majd a földnek minden népe, hogy az Úrnak nevéről neveztetel, és félnek tőled. És bővölködővé tesz téged az Úr minden jóban: a te méhednek gyümölcsében, a te barmodnak gyümölcsében és a te földednek gyümölcsében, azon a földön, a mely felől megesküdt az Úr a te atyáidnak, hogy néked adja azt. Megnyitja néked az Úr az ő drága kincsesházát, az eget, hogy esőt adjon a te földednek alkalmas időben, és megáldja kezednek minden munkáját, és kölcsönt adsz sok népnek, te pedig nem veszesz kölcsönt. És fejjé tesz téged az Úr és nem farkká, és mindinkább feljebbvaló leszesz és nem alábbvaló, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek parancsolataira, a melyeket én parancsolok ma néked, hogy tartsd meg és teljesítsd azokat; És ha el nem térsz egyetlen ígétől sem, a melyeket én parancsolok néktek, se jobbra, se balra, járván idegen istenek után, hogy azokat tiszteljétek.
                             Mózes V. könyve 28, 1-14

Hallgasson meg téged az Úr a szükség idején; oltalmazzon meg téged a Jákób Istenének neve. Küldjön néked segítséget a szent helyről; és a Sionból támogasson tégedEmlékezzék meg minden ételáldozatodról, és égőáldozataidat találja kövéreknek. Szela. Cselekedjék veled szíved szerint, és teljesítse minden szándékodat. Hogy örvendhessünk a te szabadulásodban, és a mi Istenünk nevében zászlót lobogtassunk: teljesítse az Úr minden kérésedet!
                             Zsoltárok könyve 20, 2-6

Ez a három rész a bibliából is mutatja és kibontja teljesen azt Isten áldását az emberi élet minden területére, és nagyon jó ezeket az igéket saját magunkra vonatkoztatva megvallani.

A harmadik áldás: A jó hírnévnek az áldása.Felmagasztalom a te nevedet. Tehát hogy a munkahelyeden, a gyülekezetben, és azokban a közöségekben ahol te mozogsz jó legyen a hírneved, és megbecsüléssel, tisztességgel, legyenek irántad. Az előfordulhat hogy a Krisztusért gyaláznak, de másért nem gyalázhatnak. Kivánatosabb a jó hírnév nagy gazdagságnál; ezüstnél és aranynál a kedvesség jobb. Példabeszédek 22, 1 Jobb a jó hír a drága kenetnél. Prédikátor könyve 7, 1  Tehát a jó hírnév áldás. 

A negyedik áldás: Áldás leszel. Tehát nem csak te magad leszel áldott, hanem ha valahova bemész akkor te magad is azon a helyen áldást tudsz kisugározni magadból. De ez úgy működik ha hiszel benne.

Az ötödik áldás: Megáldom azokat, a kik téged áldanak, és a ki téged átkoz, megátkozom azt. Ez tehát azt jelenti, hogy Isten az egyházat egy olyan próbakőnek tekinti a társadalomban ami mindig folyamatokat, változásokat indít el a társadalomban az alapján, hogy a világi emberek hogyan viszonyulnak hozzá. Akik rólunk rosszat gondolnak, és átkoznak bennünket azok az emberek emiatt az ígéret miatt kikerülnek a pozicióikból, és alászállnak, azok a világi emberek akik bennünket áldanak azok számára pedig visszahat pl. felemelkednek és bizonyos szinten áldottak lesznek, mert az Isten áldása megy ki őrájuk. 

A hatodik áldás: Megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei. Ez azt jelenti, hogy a társadalom mi miattunk áldottá vállik. 

A hetedik áldás: A te magodnak adom ezt a földet. Tehát Ábrahámnak azt ígérte Isten, hogy az ő magjának odaadja Izraelnek a földjét. Ez az ígéret földi fizikai értelemben is vonatkozik az egyházra. Még pedig földi, fizikai szinten az ezeréves királyságban fog beteljesedni, ugyanis az Messiási ezeréves királyságban itt a földön fizikailag lesz osztályrésze Izraelben az egyháznak. De mondom néktek, hogy sokan eljőnek napkeletről és napnyugatról, és letelepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal a mennyek országában. Máté Ev. 8, 11 Ez a megfogalmazás, hogy mennyeknek országa itt a Messiási ezeréves királyságra vonatkozik. Vagyis a mennyek országa amikor lejön ide a földre, és uralmat vesz, és megalapítja az ezeréves királyságot akkor ebben a királyságban Izraelben lesz az egyháznak osztályrésze. Mit jelent ez a gyakorlatban? Azt jelenti, hogy a megdicsőült szentek is lakni fogják Izraelt. Mégpedig nem csak Izraeli zsidók, hanem akik nyugatról, és keletről a pogányok közül tértek meg, utána elragadtatnak, megdicsőült testet kapnak, és létrejön a Messiási királyság akkor Izraelben kapnak ezek a szentek is osztályrészt. 

Az Úr pedig monda Ábrámnak, minekutánna elválék tőle Lót: Emeld fel szemeidet és tekints arról a helyről, a hol vagy, északra, délre, keletre és nyugotra. Mert mind az egész földet, a melyet látsz, néked adom, és a te magodnak örökre. És olyanná tészem a te magodat, mint a földnek pora, hogyha valaki megszámlálhatja a földnek porát, a te magod is megszámlálható lesz. Kelj fel, járd be ez országot hosszában és széltében: mert néked adom azt.
                            Mózes I. könyve 13, 14-17 

Ebben a részben nincs új áldás, hanem kettő áldás van megismételve az egyik: a földnek a birtoklása(mind az egész földet, a melyet látsz, néked adom). A másik pedig: a növekedésnek az áldása (olyanná tészem a te magodat, mint a földnek pora).

E dolgok után lőn az Úr beszéde Ábrámhoz látomásban, mondván: Ne félj Ábrám: én paizsod vagyok tenéked, a te jutalmad felette igen bőséges. És monda Ábrám: Uram Isten, mit adnál énnékem, holott én magzatok nélkűl járok, és az, a kire az én házam száll, a Damaskusbeli Eliézer? És monda Ábrám: Ímé énnékem nem adtál magot, és ímé az én házam szolgaszülöttje lesz az én örökösöm. És ímé szóla az Úr ő hozzá, mondván: Nem ez lesz a te örökösöd: hanem a ki a te ágyékodból származik, az lesz a te örökösöd. És kivivé őt, és monda: Tekints fel az égre, és számláld meg a csillagokat, ha azokat megszámlálhatod;  és monda nékie: Így lészen a te magod. És hitt az Úrnak és tulajdoníttaték az őnéki igazságul.
                 Mózes I. könyve 15, 1-6

Elérkeztünk a második feltételhez, és ez a második feltétel ahhoz hogy Ábrahám (Ábrám) tovább tudjon haladni az áldásokban az, hogy: ne félj! Ez pedig azt jelenti hogy neked is bátornak kell lenned!

Minekokáért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát, a mely benned van az én kezeimnek rád tétele által. Mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten; hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét. Ne szégyeneld hát a mi Urunk bizonyságtételét, se engem az ő foglyát; hanem együtt szenvedj az evangyéliomért Istennek hatalma szerint.
                            Timóteus II. levele 1, 6-8

A szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár: a ki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben.
                             János I. levele 4, 18

Ez azért fontos, hogy ne féljél, mert a félelem áldásoktól választhat el, és egy bizonyos áldás szintnél nem tud az ember tovább menni, hogy ha bent van a félelem, a gátlásosság az életébe. És a szeretet kiűzi a félelmet. 

A nyolcadik áldás: A védelemnek az áldása. Én paizsod vagyok tenéked. Ha valaki fél, annak az életében nem tud megvalósulni az Istennek a védelme, mert egy félős ember nem tud figyelni a Szentléleknek a vezetésére, és ezért nem tud bent maradni Isten tökéletes akaratában, és kiesik a védelemből. Mert vagy a Szentlélek van a szívedben és vezet, vagy a félelem van a szívedben és vezet. Ha ez a védelem kialakul, akkor a sátánnak a támadása mind meghiúsúl az életed körül.

A kilencedik áldás: A te jutalmad felette igen bőséges. Kétféle jutalom lehet az életünkben az egyik földi szinten, a másik pedig mennyei szinten érvényes. Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben: mert így háborgatták a prófétákat is, a kik előttetek voltak. Máté Ev. 5, 12 Ez az áldás is összefügg azzal, hogy nem félsz. 

Mikor Ábrám kilenczvenkilencz esztendős vala, megjelenék az Úr Ábrámnak, és monda néki: Én a mindenható Isten vagyok, járj én előttem, és légy tökéletes. És megkötöm az én szövetségemet én közöttem és te közötted: és felette igen megsokasítlak tégedÉs arczára borúla Ábrám; az Isten pedig szóla őnéki, mondván: A mi engem illet, imhol az én szövetségem te veled, hogy népek sokaságának atyjává leszesz. És ne neveztessék ezután a te neved Ábrámnak, hanem legyen a te neved Ábrahám, mert népek sokaságának atyjává teszlek téged. És felette igen megsokasítalak téged; és népekké teszlek, és királyok is származnak tőled. És megállapítom az én szövetségemet én közöttem és te közötted, és te utánad a te magod között annak nemzedékei szerint örök szövetségűl, hogy legyek tenéked Istened, és a te magodnak te utánad. És adom tenéked és a te magodnak te utánnad a te bujdosásod földét, Kanaánnak egész földét, örök birtokul; és Istenök lészek nékik. Annakfelette monda Isten Ábrahámnak: Te pedig az én szövetségemet megőrizzed, te és a te magod te utánad az ő nemzedékei szerint. Ez pedig az én szövetségem, melyet meg kell tartanotok én közöttem és ti közöttetek, és a te utánnad való magod között: minden férfi körűlmetéltessék nálatok.
                            Mózes I. könyve 17, 1-10

A harmadik feltétel: Az Úrral kell járni, és tökéletesnek kell lenni. Járj én előttem, és légy tökéletes. Most lehet, hogy azt kérdezed hogy hogyan lehet tökéletesnek a hívő életben, és hogyna kell ezt értelmezni. 

Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék; hanem igyekezem, hogy el is érjem, a miért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. Atyámfiai, én enmagamról nem gondolom, hogy már elértem volna: De egyet cselekszem, azokat, a melyek hátam megett vannak, elfelejtvén, azoknak pedig, a melyek előttem vannak, nékik dőlvén, czélegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára. Valakik annakokáért tökéletesek vagyunk, ilyen értelemben legyünk: és ha valamiben másképen értetek, az Isten azt is ki fogja jelenteni néktek:
                            Filippi levél 3, 12-15

Pál apostol azt mondja itt el, hogy hogyan kell ezt a harmadik feltételt jól érteni, hiszen átvillanhat az agyunkon, hogy nem vagyunk tökéletesek, és ha azt kéri tőlünk Isten hogy legyünk tökéletesek, és az Úrral járjunk akkor ki állhat meg az Úr előtt. Pál apostol ezt úgy magyarázza, hogy a múltadtól elfordulsz, megtagadod a régi bűneidet, törekszel arra hogy tökéletes legyél, és teljes erővel a jelenre és a jövőre koncentrálsz. Tehát nem rágódsz a régi bűneiden, azokat megtagadod, és elfordulsz azoktól, és törekedsz arra, hogy ne kövesd el azokat újra, és teljes erővel a jövőre koncentrálsz, hogy Isten akaratát lehető legpontosabban töltsed be, és a jelenben is a lehető legtökéletesebben tudjál járni az Úrral.

A tizedik áldás: Isten szövetséget köt mi velünk. És megkötöm az én szövetségemet én közöttem és te közötted. Amikor te megtértél akkor Isten elkötelezte magát te irántad, de olyan módon, hogy ő magától ebből soha nem lép vissza. Ez azért fontos mert ez a szövetség teszi biztonságossá az Istennel való kapcsolatunkat. Tehát az hogy te törekedsz arra, hogy tökéletes legyél, és az Úrral járj, ebből kijön az az áldás is, hogy Isten még jobban elkötelezi magát te iránta, és még stabilabb alapokra kerül a kapcsolatod Istennel. Ezen a ponton változtatta meg Isten Ábrám nevét Ábrahámra. Vagyis a magasságos atyából (Ábrámból) a sokaságnak, tömegeknek atyává (Ábrahám) változtatta a nevét. Isten folyamatosan erősítette Ábrahámnál a növekedés ígéretét itt már negyedszer. 

A tizenegyedik áldás: Királyok is származnak tőled. Ez azt jelenti, hogy keresztény vezetők is fognak olyan magas pozíciókba kerülni, hogy akár miniszterek lehetnek, parlamenti képviselők lehetnek, válalat igazgatók, vezetők stb. 

A tizenkettedik áldás: Megállapítom az én szövetségemet én közöttem és te közötted, és te utánad a te magod között annak nemzedékei szerint. Tehát már az előbb arról volt szó, hogy mivelünk szövetséget köt Isten, de itt még többet mond az Úr, mert még azt is mondja, hogy ezt a szövetséget kiterjeszti a gyermekeinkre is, és ez nagyon fontos dolog. Ez azt jelenti, hogy ha megtérsz, akkor ebben az áldásban az van benne, hogy Isten garanciát válal arra, hogy a gyerekeidnek is fog adni az élete során mindig kijelentést, és felfogja ajánlani a gyerekeidnek is a szövetséget. Természetesen te nem térhetsz meg a gyermeked helyett, és a gyermekednek mindig önmagától kell majd Isten mellett szavazni, amikor Isten ad neki kijelentést. Azok pedig mondának: Higyj az Úr Jézus Krisztusban, és idvezülsz mind te, mind a te házadnépe! Ap. Csel. 16, 31

A tizenharmadik áldás: Bensőséges kapcsolat Istennel. Leszek tenéked Istened, és a te magodnak te utánad. Sokkal mélyebb, intimebb kapcsolatod lesz az Úrral. Én az én szerelmesemé vagyok, és az én szerelmesem enyim, a ki a liliomok közt legeltet. Énekek éneke 5, 19 Vagyis Isten is birtokol bennünket, és mi is birtokoljuk őt.

A negyedik feltétel: A szövetségkötés, és a körülmetélkedés. Te pedig az én szövetségemet megőrizzed, te és a te magod te utánad az ő nemzedékei szerint. Ez pedig az én szövetségem, melyet meg kell tartanotok én közöttem és ti közöttetek, és a te utánnad való magod között: minden férfi körűlmetéltessék nálatok. A körülmetélkedés a mi számunkra nem fizikailag értendő, hiszen az egész Újszövetség ezt mondja hogy ezt nekünk nem szabad megtennünk, hanem a mi esetünkben a körülmetélkedés az a víztől, és a Szentlélektől való újjászületést jelenti. 

Folytatás a második részben található...Szerda, 2022-08-17, 4:55 AM
Üdvözöllek Vendég
Nyitólap | Regisztráció | Belépés
Statisztika

Online összesen: 1
Vendégek: 1
Felhasználók: 0
free counters
Belépés
Keresés
Barátaink:
  • Honlap létrehozása
  • TOP 100
  • Zene
  • Ajándék
  • Mini-chat

    Copyright MyCorp © 2022
    Szeretnék ingyenes honlapot a uCoz rendszerben