Isten szava
 Dáviddal kötött szövetség
Szövetséget kötöttem az én választottammal, megesküdtem Dávidnak, az én szolgámnak: Mindörökké megerősítem a te magodat, és nemzetségről nemzetségre megépítem a te királyi székedet. Szela.
                           Zsoltárok könyve 89, 4-5

Itt olvashatunk arról, hogy az Isten Dáviddal szövetséget kötött, valamint a Dávid magva, és Isten között. Örökkévaló királyságra vonatkozó ígéret volt ez, tehát Izrael királya mindörökké a Dávid házából fog származni, és soha másnak a házából Izraelnek törvényes királya nem származhat.

A 2 Sámuel könyve 7-ben arról olvashatunk, hogy miután Dávid felvitte a frigyládát a városába, és ott elhelyete a saját házába, ezután Dávid azon kezdett el töprengeni, hogy építene egy rendes kőböl épült csodálatos házat Isten jelenléte a frigyláda számára. Először Dávid elmondja Nátán prófétának, hogy ezt megakarja csinálni. Akkor Nátán azt válaszolja: 

Eredj, s valami a te szívedben van, vidd véghez, mert az Úr veled van. Azonban lőn az Úr szava Nátánhoz azon éjjel, mondvánMenj el, és mondd meg az én szolgámnak, Dávidnak: Ezt mondja az Úr: Házat akarsz-é nékem építeni, hogy abban lakjam? Mert én nem laktam házban attól a naptól fogva, hogy kihoztam Izráel fiait Égyiptomból, mind e mai napig, hanem szüntelen sátorban és hajlékban jártam. Valahol csak jártam Izráel fiai között, avagy szólottam-é csak egy szót is Izráel valamelyik nemzetségének, a kinek parancsoltam, hogy legeltesse az én népemet Izráelt, mondván: Miért nem építettetek nékem czédrusfából való házat? Most azért ezt mondd meg az én szolgámnak, Dávidnak: Ezt mondja a Seregeknek Ura: Én hoztalak ki téged a kunyhóból, a juhok mögül, hogy légy fejedelem az én népem felett, az Izráel felett; És veled voltam mindenütt, valahová mentél, és kiirtottam minden ellenségeidet előtted; és nagy hírnevet szerzettem néked, mint a nagyoknak hírneve, a kik e földön vannak. Helyet is szerzék az én népemnek Izráelnek, és ott elplántálám őt, és lakozék az ő helyében, és többé helyéből ki nem mozdíttatik, és nem fogják többé az álnokságnak fiai nyomorgatni őt, mint annakelőtte, Attól a naptól fogva, hogy bírákat rendeltem az én népem az Izráel felett. Békességet szereztem tehát néked minden ellenségeidtől. És megmondotta néked az Úr, hogy házat csinál néked az Úr. Mikor pedig a te napjaid betelnek, és elaluszol a te atyáiddal, feltámasztom utánad a te magodat, mely ágyékodból származik, és megerősítem az ő királyságát: Az fog házat építeni az én nevemnek, és megerősítem az ő királyságának trónját mindörökké. Én leszek néki atyja, és ő lészen nékem fiam, a ki mikor gonoszul cselekszik, megfenyítem őt emberi veszszővel és emberek fiainak büntetésével; Mindazáltal irgalmasságomat nem vonom meg tőle, miképen megvonám Saultól, a kit kivágék előtted. És állandó lészen a te házad, és a te országod mindörökké tiéd lészen, és a te trónod erős lészen mindörökké.
                            2. Sámuel könyve 7, 3-16

A Dáviddal kötött szövetség tartalma ebben a próféciában van leírva. Az első Ígéret a 11-dik vers második felében van: És megmondotta néked az Úr, hogy házat csinál néked az Úr. Tehát Dávid egy ígéretet kapott az Istentől, hogy Isten házat csinál neki. Ez nem csak a fizikai épületre vonatkozik, hanem a bibliában a családot jelenti, a családnak a megerősítését, azt hogy a leszármazottai hosszú időn át fenn fognak maradni. Természetesen szó szerint is vonatkozhat hogy házat épít csinál neked az Úr, mert az ige nem veszti el a szó szerinti jelentését sem. Mikor pedig a te napjaid betelnek, és elaluszol a te atyáiddal, feltámasztom utánad a te magodat, mely ágyékodból származik, és megerősítem az ő királyságát. Egyébként ezeken a verseken csodálatosan lehet tanulmányozni azt, hogy a próféciákat, hogy kell értelmezni, mert ez vonatkozik Salamonra, és a Dávid többi fiára is, de Jézus Krisztusra is mert itt azt mondja, hogy feltámasztom, és a feltámadás csak Jézusra vonatkozik, nem pedig Salamonra, és a Dávid többi fiaira, mert ők még nem támadtak fel. A feltámadás az eredetiben felkelést, felébradést jelent egyébként. Az fog házat építeni az én nevemnek, és megerősítem az ő királyságának trónját mindörökké. Itt is ugye vonatkozhat Salamonra, és a Dávid többi fiára, de ha szó szerint nézzük akkor Jézusra mert az ő királyságának trónja lesz örökkévaló, mivel Salamoné nem lehetett, mert meghalt. Én leszek néki atyja, és ő lészen nékem fiam. Ez vonatkozhat ugyanúgy Salamonra, és a többi leszármazottakra is, de szó szerint pedig Jézusra vonatkozik, meg részben az ő véréből újjászületettekre.

Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképen szólott hajdan az atyáknak a próféták által, ez utolsó időkben szólott nékünk Fia által, A kit tett mindennek örökösévé, a ki által a világot is teremtette, A ki az ő dicsőségének visszatükröződése, és az ő valóságának képmása, a ki hatalma szavával fentartja a mindenséget, a ki minket bűneinktől megtisztítván, üle a Felségnek jobbjára a magasságban, Annyival kiválóbb lévén az angyaloknál, a mennyivel különb nevet örökölt azoknál. Mert kinek mondotta valaha az angyalok közül: Én Fiam vagy te, én ma szűltelek téged? és ismét: Én leszek néki Atyja és ő lesz nékem Fiam? Viszont mikor behozza az ő elsőszülöttét a világba, így szól: És imádják őt az Istennek minden angyalai.
                            Zsidókhoz írt levél 1, 1-6

Pál itt pontosan a 2. Sámuel 7, 14-et említi, és nem azt mondja, hogy olyan lesz mint a fiam, hanem Én leszek néki atyja, és ő lészen nékem fiam., tehát ezt a mondatot szó szerint kell venni. Az írásmagyarázatnak az alaptörvénye az, hogy a szentírásbanegyetlen vers sem vesztheti el a szó szerinti értelmét, addig amíg minden meg nem valósul, és be nem teljesedik. A prófécia akkor tekinthetőbeteljesültnek amikor szó szerint valóságosan megvalósul. Például a Jelenések könyve 8, 8-ban, és a 16, 4-ben azt mondja az ige, hogy a tengernek harmadrésze, és a folyóvizek vérré fognak változni. Ezt is szó szerint kell venni, mert nem azt mondja hogy olyan lesz mint a vér, vagy olyan színű lesz mint a vér, hanem azt hogy vérré lett! 
Tehát a 2. Sámuel 7, 14-ben a biblia ha azt akarná mondani hogy olyan lesz mint a fiam, akkor azt lenne leírva, de nem az van, hanem az van, hogy ő lesz... A ki mikor gonoszul cselekszik, megfenyítem őt emberi veszszővel és emberek fiainak büntetésével. Ez meg viszont nem vonatkozik a Messiásra, és nem is vonatkozhat az a része, hogy gonoszul cselekszik, megfenyítem őt..., mert a Messiás sose cselekedett gonoszul. Ez viszont vonatkozik Salamonra, és Dávid összes fiára egészen Jézus Krisztusig, mert ők viszont igenis cselekedtek gonoszul.A másik dolog az írásmagyarázatban, hogy egy prófécián belül az ige nem mindig ugyan arról szól, mint amire mi gondolnánk. Tehát a Dávid leszármazottai olyan kapcsolatban lesznek Istennel mintha az apjuk lenne, és ők pedig olyan mint a fiai. De az is benne van, hogy lesz egy leszármazott akinek Isten tényleg az apja lesz, és ő ténylegesen az Isten fia lesz. A ki mikor gonoszul cselekszik, megfenyítem őt emberi veszszővel és emberek fiainak büntetésével; Mindazáltal irgalmasságomat nem vonom meg tőle, miképen megvonám Saultól, a kit kivágék előtted. Itt van egy ígéret, hogy a Dávid leszármazottaitól az irgalmaság nem távozik el sose, hogyha gonoszul cselekszenek. Akkor ítélet alá kerülnek, büntetés, dorgálás, csapások, és hasonló dolgok jönnek az életükre fenyítékül, de az irgalmasságát Isten nem vonja meg tőlük, hanem ha megtérnek akkor ad nekik lehetőséget a helyreállásra, persze ha megtérnek (itt az nincs megígérve, hogy meg is fognak térni). A Saul esetében volt egy olyan pont, hogy a Saul bűne Istent oda juttatta, hogy utána a Saul már akármit csinálhatott volna Isten nem adott volna neki kegyelmet. És tulajdonképen Istennek az ószövetségben ez volt a szokványos bánásmódja, gyakorlatilag egy ember egyszer csinálhatott nagy bűnt, és aztán vége volt, megkövezték, és ment a pokolra. És itt Isten a Dávidnak azt mondja, hogy egy új dolgot hoz be, azt hogy lehetőséget ad a magvának a megújúlásra, és adott esetben Isten meglátogatja őket fenyítéssel, veréssel, és ha ez megtérésre vezeti őket akkor előről kezdhetik újra az életüket, és újra tiszta lappal indulhatnak. És állandó lészen a te házad, és a te országod mindörökké tiéd lészen, és a te trónod erős lészen mindörökké. Tehát örökkévaló lesz a Dávid királysága trónja örökkévaló trón lesz mindörökre fenn fog állni. Ez volt a Dávidnak adott ígéret, és a Dáviddal kötött szövetség. 

Azért a Dávid óriási kegyelmet kapott Istentől, mert ennek a szövetségnek ha észrevetted feltétele nincs. Ezt az Isten úgy ígérte meg, hogy Dávid akármit csinál mostantól fogva ez érvényben van, de azért ennek volt egy előzménye, hogy Isten miért áldotta meg a Dávidot ennyire. Hát azért mert a Dávid Isten kedvence, szíve szerint való volt. Egyébbként a Dávid név azt jelenti, hogy kedvenc. Az igaz, hogy mi a Dávid magva vagyunk Krisztusban, és ezért örököljük ezt a szövetséget is. De az is igaz ahogy az Ábrahámnál ahogy mondja Pál, hogy azok öröklik akik követik is az Ábrahám hitének nyomdokait Római levél 4, 12. Tehát én azt gondolom, hogy a Dávid hitének nyomdokait is követni kell, és ha követjük akkor tudunk belépni ebbe az örökségbe, mert ha nem követjük akkor ez az örökség ugymond meg van papiron, elméletileg Isten megadja ezt csak nem tudunk belemenni, és nem tudjuk átvenni.

Akkor monda Sámuel Saulnak: Esztelenül cselekedtél; nem tartottad meg az Úrnak, a te Istenednek parancsolatját, melyet parancsolt néked, pedig most mindörökre megerősítette volna az Úr a te királyságodat Izráel felett. Most azonban a te királyságod nem lesz állandó. Keresett az Úr magának szíve szerint való embert, a kit az ő népe fölé fejedelmül rendelt, mert te nem tartottad meg, a mit az Úr parancsolt néked.
                             Sámuel I. könyve 13, 13-14

Tehát a Saulnak is volt esélye arra hogyha a Saul jól viselte volna magát akkor ő is örökre megerősítetett volna az Izrael háza felett. De Saul elkövetett itt egy bűnt, illetve már többet is, de Istennek itt járt le a türelme. Nem feltétlen nagy bűnt, annyi volt, hogy háború előtt imádkozni meg áldozatot kellett volna bemutatni, és a Sámuel ígérte hogy jön, és bemutatja az áldozatot, de a Sámuel nem jött meg. A filiszteusok akikkel harcoltak már harcrendben álltak, és közeledtek szinte, a nép meg megijjedt, és Saul arra várt, hogy Sámuel mikor jön bemutatni az áldozatot, aztán a nép elkezdett elszéledni a Saul mellől, mert megijedtek, hogy mi lesz nem kezdjük el a csatát, és többen is vannak, és túl erő is van. És végül a Saul megijedt, és áldozatot mutatott be Istennek, és miközben áldozatot mutatott be, közben megérkezett Sámuel, de egyébként késett Sámuel mint amire megígérte, de ezért Saul megijedt. És erre mondta Sámuel: Esztelenül cselekedtél; nem tartottad meg az Úrnak, a te Istenednek parancsolatját, melyet parancsolt néked, pedig most mindörökre megerősítette volna az Úr a te királyságodat Izráel felett. Most azonban a te királyságod nem lesz állandó. Keresett az Úr magának szíve szerint való embert, a kit az ő népe fölé fejedelmül rendelt, mert te nem tartottad meg, a mit az Úr parancsolt néked. 
Miben különbözött Dávid Saultól? Azt meg lehet érteni, ha megérted ezt a történetet, hogy a Saul milyen hibát követett el, mert azért ez nem egy olyan hiba volt, mint egy bálványimádás, vagy valami hasonló, hanem látszólag icike-picike hiba volt. Emberileg még meg is lehet érteni Sault, hogy hát ő ezt elkövette, de valójában ez a cselekedet ez egyrészt a hitetlenségnek a cselekedete volt, másrészt pedig egy olyan tekintélybe való belépés volt a Saul részéről ahova neki nem lett volna szabad belépni, mert ő nem volt pap, és ő neki nem volt joga áldozatot bemutatni. Megdöbbentő ez a történet, és ha jól megérted akkor jól megtudod tanulni a Szentléleknek a vezetését, és követni, hogy az milyen fontos, hogy sohase cselekedjél félelemből. És soha ne lépj be félelemből vagy szükségből, a szükség kényszere alatt olyan szolgálatba amire Isten téged nem hívott el. Mert a szükség, és a szükség kényszere az nem hoz létre szolgálatot. A Saul részéről már amiatt is bűn volt, hogy ami nem hitből van bün az Római levél 14, 23. Igazából a Sámuel késése nagy valószínűségből az Úrtól volt, azért hogy kiderüljön, hogy a Saul szívében mi van. 

Az Úr azonban monda Sámuelnek: Ne nézd az ő külsőjét, se termetének nagyságát, mert megvetettem őt. Mert az Úr nem azt nézi, a mit az ember; mert az ember azt nézi, a mi szeme előtt van, de az Úr azt nézi, mi a szívben van. Szólítá azért Isai Abinádábot, és elvezeté őt Sámuel előtt; ő pedig monda: Ez sem az, kit az Úr választa. Elvezeté azután előtte Isai Sammát; ő pedig monda: Ez sem az, a kit az Úr választa. És így elvezeté Isai Sámuel előtt mind a hét fiát; Sámuel pedig mondá Isainak: Nem ezek közül választott az Úr. Akkor monda Sámuel Isainak: Mind itt vannak-é már az ifjak? Ő pedig felele: Hátra van még a kisebbik, és ímé ő a juhokat őrzi. És monda Sámuel Isainak: Küldj el, és hozasd ide őt, mert addig nem fogunk leülni, míg ő ide nem jön. Elkülde azért, és elhozatá őt. (Ő pedig piros vala, szép szemű és kedves tekintetű.) És monda az Úr: Kelj fel és kend fel, mert ő az. Vevé azért Sámuel, az olajos szarut, és felkené őt testvérei között. És attól a naptól fogva az Úrnak lelke Dávidra szálla, és azután is. Felkele azután Sámuel és elméne Rámába.
                             Sámuel I. könyve 16, 7-13

Tehát az Úr azt nézte, hogy a Dávidnak a szívében mi van. A Dávid az Isten szíve szerint való ember volt. A Dávid egy dícsérő, imádó ember volt. Ahhoz hogy te Isten szíve szerint való ember legyél ahhoz neked dicsérő, imádó embernek kell lenned. A következő hogy a Dávidon a Szent Szellem kenete, jelenléte volt, miután felkente őt Sámuel. Mindezek után került sor a Góliát legyőzésére. A következő tulajdonság ami Dávidnál volt az az eszesség. És Dávid minden útjában magát eszesen viseli vala, mert az Úr vele volt. Mikor pedig látta Saul, hogy ő igen eszesen viseli magát, félni kezde tőle. Sámuel I. könyve 18, 14-15 A Héber eszesség szó az ilyen jó értelembe vett fortélyosságot, dörzsöltséget, ravaszságot jelent. (Természetesen rossz értelembe is mert a kígyó pedig ravaszabb vala minden mezei vadnál Mózes I. könyve 3, 1, itt ugyanez a szó szerepel, de ahhoz hogy Isten szíve szerint való legyen valaki ahhoz csak jó értelembe vett eszesség lehet) Ezt ugye az Európai, pogány, és vallásos kúltúrában nehezen hiszik el az emberek, hogy az Isten szerint való ember az fortélyos ember, nem rosszindulatú, tehát nem csalárd, hazug! Hanem akinek meg van a magához való esze, és aki tudja, hogy hogyan működnek a dolgok, ezért nem lehet becsapni, és megvezetni. A következő tulajdonsága Dávidnak, hogy a törvényt szellemi módon értelmezte. És végül hogy az Isten felkent embereihez jó viszonyulása volt. Nagyjából ezek azok a tulajdonságok amik kellenek ahhoz hogy Isten szíve szerint való ember legyél.

Befejezve: 2010.08.22.


Szerda, 2022-08-17, 3:23 AM
Üdvözöllek Vendég
Nyitólap | Regisztráció | Belépés
Statisztika

Online összesen: 1
Vendégek: 1
Felhasználók: 0
free counters
Belépés
Keresés
Barátaink:
  • Honlap létrehozása
  • TOP 100
  • Zene
  • Ajándék
  • Mini-chat

    Copyright MyCorp © 2022
    Szeretnék ingyenes honlapot a uCoz rendszerben