Isten szava
 Az aposztázia és az elragadtatás
Kérünk pedig titeket, atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére és a mi ő hozzá leendő egybegyűlésünkre nézve, Hogy ne tántoríttassatok el egyhamar a ti értelmetektől, se ne háboríttassatok meg, se lélek által, se beszéd által, se nékünk tulajdonított levél által, mintha itt volna már a Krisztusnak ama napja. Ne csaljon meg titeket senki semmiképen. Mert nem jön az el addig, mígnem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia. Tesszalonikai II. levél 2, 1-2

Pál apostol nyomatékosan felhívja a figyelmet, hogy ne csapódjunk be semmilyen módon afelől, hogy mikor kezdődik el a Krisztusnak ama napja, vagyis az Úr napja. A biblia ezzel a két szóval szokta kifejezni azt az időt ami a kegyelem kora után következik, tehát amikor Jézus ítéletet tart a világ felett. És Pál azért hívja fel a figyelmet mert sokszor egy tévhitbe estek az emberek ezt az időt illetően. Ennek a végidőbeli megcsalattatásnak 3 forrása lehet: 
1. Szellem által 
2. Beszéd által 
3. Nekünk tulajdonított levél által. 
A megcsalattatás mögött egy szellem van, és megpróbálja az emberekkel elhitetni hogy a kegyelem korának már vége van. De Pál apostol elmondja a 3-dik versben, hogy előbb a szakadásnak kell bekövetkezni. Görögül aposztázia ami elszakadást, elválást jelent, magát a válást is így nevezik. Az aposztázia szót a biblia használja a törvénytől való elszakadásra, tehát az Istentől adott erkölcsi rendtől való elszakadásra. Egy másik helyen a hittől való elszakadásra, egy harmadik helyen a házasságban a válásra, és aztán használja ezt az egyháztól való elszakadásra. Ez az egyháztól való elszakadás fog majd az idők végén kicsúcsosodni, kiteljesedni, és ezt nevezi a biblia szakadásnak. Ez azt jelenti, hogy az emberek egy bizonyos csoportja elszakad radikálisan, és drasztikusan, és nyilvánvaló módon az Isten törvényétől, az Istenbe és Jézus Krisztusba vetett hittől, és az egyháztól. 

Más példázatot is adott eléjük, mondván: Hasonlatos a mennyeknek országa az emberhez, a ki az ő földébe jó magot vetett; De mikor az emberek alusznak vala, eljöve az ő ellensége és konkolyt vetett a búza közé, és elment. Mikor pedig felnövekedett a vetés, és gyümölcsöt terme, akkor meglátszott a konkoly is. A gazda szolgái pedig előállván, mondának néki: Uram, avagy nem tiszta magot vetettél-e a te földedbe? honnan van azért benne a konkoly? Ő pedig monda nékik: Valamely ellenség cselekedte azt. A szolgák pedig mondának néki: Akarod-é tehát, hogy elmenvén, összeszedjük azokat? Ő pedig monda: Nem. Mert a mikor összeszeditek a konkolyt, azzal együtt netalán a búzát is kiszaggatjátok. Hagyjátok, hogy együtt nőjön mind a kettő az aratásig, és az aratás idején azt mondom majd az aratóknak: Szedjétek össze először a konkolyt, és kössétek kévékbe, hogy megégessétek; a búzát pedig takarítsátok az én csűrömbe... Ekkor elbocsátván a sokaságot, bement Jézus a házba. És az ő tanítványai hozzámentek, mondván: Magyarázd meg nékünk a szántóföld konkolyáról való példázatot. Ő pedig felelvén monda nékik: A ki a jó magot veti, az az embernek Fia; A szántóföld pedig a világ; a jó mag az Isten országának fiai; a konkoly pedig a gonosznak fiai. Az ellenség pedig, a ki a konkolyt vetette, az ördög; az aratás pedig a világ vége; az aratók pedig az angyalok. Amiképpen azért összegyűjtik a konkolyt és megégetik: akképpen lesz a világnak végén. Az embernek Fia elküldi az ő angyalait, és az ő országából összegyűjtik a botránkozásokat mind, és azokat is, a kik gonoszságot cselekesznek, És bevetik őket a tüzes kemencébe: ott lészen sírás és fogcsikorgatás. Akkor az igazak fénylenek, mint a nap, az ő Atyjuknak országában. A kinek van füle a hallásra, hallja. Máté evangéliuma 13, 24-30 / 13, 36-43

Itt világosan kiderül hogy az egyházban a korszak végéig együtt növekszik a konkoly és a búza az aratáskor, azaz a korszak végén történik meg a búzának a konkolytól való elválasztása. Jézus elküldi az ő angyalait, és az Isten országából (az egyházból) összegyűjtik azokat akik a botránkozásokat teszik, és akik törvénytelenséget cselekednek. A botránkozás görögül szó szerint csapdát, bűnre csábító, bűnbe ejtő embert jelent. A 30-dik versben Jézus elmondja, hogy először a konkolyt szedik ki, és majd azután történik meg az ARATÁS.
Hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, a ki az ő fiának menyegzőt szerzett. És elküldte szolgáit, hogy meghívják azokat, a kik a menyegzőre hivatalosak valának; de nem akarnak vala eljönni. Ismét küldött más szolgákat, mondván: Mondjátok meg a hivatalosoknak: Íme, ebédemet elkészítettem, tulkaim és hízlalt állataim levágva vannak, és kész minden; jertek el a menyegzőre. De azok nem törődvén vele, elmentek, az egyik a maga szántóföldjére, a másik a maga kereskedésébe; A többiek pedig megfogván az ő szolgáit, bántalmazták és megölték őket. Meghallván pedig ezt a király, megharagudott, és elküldvén hadait, azokat a gyilkosokat elvesztette, és azoknak városait fölégette. Akkor monda az ő szolgáinak: A menyegző ugyan készen van, de a hivatalosok nem valának méltók. Menjetek azért a keresztutakra, és a kiket csak találtok, hívjátok be a menyegzőbe. És kimenvén azok a szolgák az utakra, begyűjtötték mind a kiket csak találtak vala, jókat és gonoszokat egyaránt. És megtelt a menyegző vendégekkel. Bemenvén pedig a király, hogy megtekintse a vendégeket, látott ott egy embert, a kinek nem vala menyegzői ruhája. És monda néki: Barátom, mi módon jöttél ide, holott nincsen menyegzői ruhád? Az pedig hallgatott. Akkor monda a király a szolgáknak: Kötözzétek meg a lábait és kezeit, és vigyétek és vessétek őt a külső sötétségre; ott lészen sírás és fogcsikorgatás. Mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak. Máté evangéliuma 22, 2-14

Az Isten országa a jelenlegi világkorszakban csak az egyházban van jelen a földön. A 7-dik versig alapvetően az Izraelnek az I. századi magatartásáról szól, és ugye ők voltak először meghívva a mennyegzőbe, de akkor Izrael nagy része ezt elutasította. A 9-dik vers a pogányoknak a meghívását jelenti, a 11-dik verstől pedig a szakadásra vonatkozik. Ez a szakadás ez nagyon drámai dolog lesz, az igazi keresztények, és a hamis keresztények közötti törés az nem törődik semmivel, hanem keresztül reped családokon, házasságok közepén. Ezért imádkozni kell feltétlenül, hogy az egész családod, szeretteid bekerüljenek az elragadtatásba. Aki pedig itt marad azt mondja az Ige, hogy kerül A KÜLSŐ SÖTÉTSÉGRE, OTT LESZ SÍRÁS ÉS FOGCSIKORGATÁS, ez a nagy nyomorúság!!! Ezek közül az emberek közül még sokan üdvözülhetnek akkor hogyha a nagy nyomorúságban végül jó döntést hoznak. Csak hogy a nagy nyomorúságban sokkal nehezebb jó döntést hozni. Gondolj bele hogy amikor majd Isten megengedi hogy a tévelygés szelleme működjön, és a Szentléleknek az erős jelenléte nem lesz már a földön. Amikor egy szellem működik, és az emberre az hat akkor azokat kezdi gondolni, és érezni amit az a szellem sugall. Ez még a keresztényekkel is így van. És ebben az esetben talán könnyebb lesz erkölcsileg erős embernek lenni az elragadtatás után mint előtte???
De vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzódásnak, részegségnek és ez élet gondjainak miatta, és váratlanul reátok ne jőjjön az a nap: Mert mintegy tőr, úgy lep meg mindeneket, a kik az egész föld színén lakoznak. Vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, a mik bekövetkeznek, és megállhassatok az embernek Fia előtt! Lukács Evangéliuma 21, 34-36

Ezt maga Jézus mondja hogy ezért rendszeresen imádkozni kell. Tanácsot is ad Jézus hogy ne nehezedjen meg a szíved. A dobzódás az eredetinél a vágyak a kívánságok kielégítését jelenti. A részegségnél az eredetiben mámor vagy kiábrándultságot jelent. A mámornak minden fajtáját, a sörtől, a bortól, a kábítószertől, és a szexualitástól való mámor. A harmadik dolog pedig amitől őrizned kell a szívedet az élet gondjai, amit az eredetiből úgy lehetne lefordítani hogy a megélhetés gondjai. Ez a három dolog tudja a szívedet a Szentlélek vezetésétől eltántorítani. Pál apostol a Tesszalonikai II. levél 2, 3-ban a szakadást összeköti a bűn emberének a megjelenésével, és ekkor történik meg az antikrisztusnak a felemelkedése. 

Fiacskáim, itt az utolsó óra; és a mint hallottátok, hogy az antikrisztus eljő, így most sok antikrisztus támadt; a honnan tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Közülünk váltak ki, de nem voltak közülünk valók; mert ha közülünk valók lettek volna, velünk maradtak volna; de hogy nyilvánvalóvá legyen felőlük, hogy nem mindnyájan közülünk valók. János I. levele 2, 18-19

János itt az antikrisztusról egyértelműen úgy beszél mint akik az egyházból váltak ki. Tulajdonképen antikrisztusi szellemmel nem tud betöltekezni olyan ember aki még soha nem volt keresztény, hatása lehet rá befolyásolhatja, de nem lehet antikrisztusi szellemű. Tehát ennek alapján a bibliakutatók nagy része azt feltételezi, és ez nagyon valószínűnek látszik, hogy az antikrisztus kiszakadt újjászületett, Szentlélekkel betöltött keresztény, sőt valószínű hogy szolgálati ajándék akivel ez meg fog történni. 
Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azon képen az Isten is előhozza azokat, a kik elaludtak, a Jézus által ő vele együtt. Mert ezt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi, a kik élünk, a kik megmaradunk az Úr eljöveteléig, épen nem előzzük meg azokat, a kik elaludtak. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből: és feltámadnak először a kik meghaltak volt a Krisztusban; Azután mi, a kik élünk, a kik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és eképpen mindenkor az Úrral leszünk. Annak okáért vigasztaljátok egymást e beszédekkel. Tesszalonikai I. levél 4, 14-17

Azt pedig állítom atyámfiai, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, sem a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot. Íme titkot mondok néktek. Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk. Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra; mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk. Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és e halandó test halhatatlanságot öltsön magára. Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és e halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül amaz ige, mely meg vagyon írva: Elnyeletett a halál diadalra. Korintusi I. levél 15, 50-54

Akik élve fogják megérni az Úr napjának az eljövetelét, azok nem halnak meg, és támadnak fel, hanem élve jön el rájuk a feltámadásnak az ereje, és ez azt okozza hogy átváltoznak. Ez nagyon hirtelen fog történni egyetlen pillanat alatt. A halottak feltámadnak, de ez itt még csak a Krisztusban meghalt halottakra vonatkozik, és azok előbb feltámadnak mint ahogy a mi elváltozásunk megtörténik, és erre az elváltozásra azért van szükség mert a romlandó test nem örökölheti Isten országát. Ez tehát az elragadtatás. A nagy kérdés az hogy az elragadtatás a 7 éves nyomorúság előtt, közben, vagy a végén történik-e meg. 3 elmélet létezik az hogy a nagy nyomorúság előtt, közben, vagy utána történik meg. 

Arról a napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én Atyám egyedül. A miképpen pedig a Noé napjaiban vala, akképen lesz az ember Fiának eljövetele is. Mert a miképpen az özönvíz előtt való napokban esznek és isznak vala, házasodnak és férjhez mennek vala, mind ama napig, a melyen Noé a bárkába ment. És nem vesznek vala észre semmit, mígnem eljöve az özönvíz és mindnyájukat elragadta: aképen lesz az ember Fiának eljövetele is. Akkor ketten lesznek a mezőn; az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Két asszony őröl a malomban; az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jő el a ti Uratok. Azt pedig jegyezzétek meg, hogy ha tudná a ház ura, hogy az éjszakának melyik szakában jő el a tolvaj: vigyázna, és nem engedné, hogy házába törjön. Azért legyetek készen ti is; mert a mely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek Fia. Máté evangéliuma 24, 36, 44

Ez azt mutatja, hogy az elragadtatást egy átlagos földi életnek a jellege fogja jellemezni. Tehát ugyanolyan lesz az az időszak az elragadtatás előtt a földön mint a többi időszak.
1. Pretribulációs elmélet: ez azt jelenti hogy ha a nagy nyomorúság előtt történik meg.
2. Midtribulációs elmélet: ez az hogyha közben történik meg. 
3. Postribulációs elmélet: ez pedig ha a végén történik meg.
A TRIBULÁCIÓ az azt jelenti egyébként hogy nyomorúság. 
És most nézzük meg melyik elméletnek milyen az esélye.
Postribulációs elmélet: Ennek az elméletnek talán kevés a valószínűsége , mert gondoljunk bele a nagy nyomorúság az már az Isten haragja ahol a bűnt már földön is megbűnteti, amiben már nincs kegyelem, nincs javító szándék, és a föld gyakorlatilag egy romhalmaz lesz, és abba gondoljunk bele az Isten a keresztényeken is bosszút akar állni a világ gonoszságáért?? Vagy pl: Isten miért adna vért inni a keresztényeknek is miközben a vérevés az halálos bűn az Ószövetségben? Ezeken a dolgokon kell elgondolkodni. A másik angyal is kitölti az ő poharát a tengerbe; és olyanná lőn, mint a halott vére; és minden élő állat meghalt a tengerben. A harmadik angyal is kitölti az ő poharát a folyóvizekbe és a vizek forrásaiba; és lőn vér. És hallom, hogy a vizek angyala ezt mondja vala: Igaz vagy Uram, a ki vagy és a ki voltál, te Szent, hogy ezeket ítélted; Mivelhogy szentek és próféták vérét ontották, vért adsz nékik inni; mert méltók arra.Jelenések könyve 16, 3-6 És pl: mit keresne az egyház egy olyan földön ahol már nincs kegyelem? Holott a keresztények kegyelem által vannak megtartva. És ugye az elragadtatás az egy olyan eljövetele lesz Jézusnak (persze csak a felhőkig) hogy előtte egy békeidőszak előzi meg.
Midtribulációs elmélet: Akik ezt az elméletet vallják hogy az elragadtatás az a nagy nyomorúság közepén történik meg, vagyis a hetedik kürtszó után. Itt viszont van egy érdekesség mert az I. korintus levél 15, 52-ben valóban azt lehet olvasni hogy az utolsó trombitaszóra történik meg az átváltozás. Hát ez elég erős érv, és nem lehet ezt 100%-osan kizárni, de kevésbé valószínű ez mint hogy a nagy nyomorúság előtt történik meg. 
Pretribulációs elmélet: Ezek után látom, és íme egy megnyílt ajtó vala a mennyben, és az első szó, a melyet mint egy velem beszélő trombitának szavát hallék, ezt mondja vala: Jőjj fel ide, és megmutatom néked, a miknek meg kell lenni ezután. És azonnal elragadtatám lélekben: és íme egy királyi szék vala letéve a mennyben, és üle valaki a királyi székben. Jelenések könyve 4, 1-2 Na most itt sincs konkrétan hogy ez az elragadtatás, de van kürtszó, meg van az Úrnak vagy egy arkangyalnak a szava, tehát egy beszélő kürt szól. Ez viszont igenis egy béke időszakban következik be, és hát ennek nagy a valószíűsége, de ez sem 100%, mert az időket és az időpontokat csakis az Isten tudja!! És még egy érv van ez mellett hogy a Jelenések könyve 7, 9-17-ben az egyházzal már a mennyben találkozunk. Persze a 14-dik versben azt mondja az Ige hogy a nagy nyomorúságból jöttek ezek az emberek, de itt az eredeti görögben úgy van irva hogy a nagy nyomorúság elől jöttek. Jó elmélkedést ezeken... :)
Szerda, 2022-08-17, 3:37 AM
Üdvözöllek Vendég
Nyitólap | Regisztráció | Belépés
Statisztika

Online összesen: 1
Vendégek: 1
Felhasználók: 0
free counters
Belépés
Keresés
Barátaink:
  • Honlap létrehozása
  • TOP 100
  • Zene
  • Ajándék
  • Mini-chat

    Copyright MyCorp © 2022
    Szeretnék ingyenes honlapot a uCoz rendszerben