Isten szava
 Angyalok
A Héberben, és a Görögben erre a valamire amit mi angyalnak nevezünk, erre nincsen ilyen külön vallási szakkifejezés, mint a Magyarban az angyal szó. Mert a Magyarban ezt a szót, hogy angyal ezt kifejezetten a lényeknek erre a külön típusára használjuk. A Héberben, és a Görögben nincsenek olyan szavak (egyébként más olyan szó sincs) ami ilyen külön hitbeli vagy vallási jellegű kifejezés lenne. Tehát a Héber nyelv az mindent valami hétköznapi szóval jelöl, tulajdonképen a Héber nyelvben még olyan szó sincs, hogy szellem, hanem ezt is egy olyan szóval jelöli ami azt jelenti, hogy szél, meg azt jelenti, hogy lélegzet. Vagy nincs olyan, hogy menny, hanem olyan van, hogy ég, nincs olyan, hogy üdvözség, hanem olyan van, hogy megmenekülés, szabadulás stb... Tehát a biblia ilyen hétköznapi nyelvet használ, és hétköznapi szavakkal fejezi ki a szellemi dolgokat is. 
Tehát a Héberben az a valami amit mi angyalnak mondunk az a Héberben, a szó: máleáh, és ez a szó egyszerűen csak annyit jelent, hogy hírnök, hírvivő, követ, futár.
A Görögben az angelosz amiből a magyar angyal származik, az ugyanígy hínököt jelent. (hírvivő, követ, küldött, futárÉppen ezért az Ószövetségben ott sokszor nem is lehet egész biztosan tudni, hogy most ez egy emberre vonatkozik-e, egy ugynevezett angyalra vonatkozik-e, vagy kire vonatkozik? Pl: a Bírák könyve elején van az, hogy felment az Úr angyala, és ott ezt, és ezt mondta, ott az eredetiben csak ez van, hogy az Úr hínöke. Ez akár egy próféta is lehetett nem biztos, hogy okvetlenül angyal van, és tulajdonképen nem is igazán lehet tudni, hogy a Károli itt pont miért fordította angyalnak, máshol meg miért fordította hínöknek. Sokszor az Ószövetség a Messiásra is használja ezt a szót, és ez is megtévesztő lehet mert néha a Károli itt is angyalra fordítja. Pl: ilyen a Zakariás próféta látomásában, hogy láttam Jósuát a főpapot aki az Úr angyala előtt áll, jobbja felől ott állt a sátán, hogy vádolja őt, és ott valószínű nem az Úr angyalának kellene fordítani, hanem az Úr követe, hírnőke, igazából itt a Messiásra vonatkozik, mert ő öltözteti át utána, és azt mondja utána a Zakariás könyve, hogy: És mondá az Úr a Sátánnak: Dorgáljon meg téged az Úr, te Sátán; dorgáljon meg az Úr. Miért mondja itt az Úr a sátánnak hogy dorgáljon meg téged az Úr?, hát azért mert aki mondja ezt az nem az Atya, hanem az a fiú, ez a bizonyos követ aki ott állt, és ezt is Úrnak nevezi Zakariás, és ez mondja azt, hogy dorgáljon meg téged az Úr, vagyis az Atya. Tehát ebböl lehet tudni, hogy ott nem egy angyalra kell gondolni igazából hanem ott a Messiás volt, tehát néha a Messiást is nevezi az Úr követének. Az Újszövetségben az angelosz szó az többnyire angyalra vonatkozik, de ott is van néhány kérdéses rész.
A biblia az mindig a névvel kijelenti a lénynek a lényegét, már a nevükben benne van, hogy ezek közvetítő lények az Isten és az emberek között illetve az Isten és a teremtett világ között.

Avagy nem szolgáló lelkek-é mindazok, elküldve szolgálatra azokért, a kik örökölni fogják az idvességet?
                           Zsidókhoz írt levél 1, 1

Tehát eszerint olyan lényekről van szó akik alapvetően a megváltás művét szolgálják, és ilyen módon a mi üdvözségünket szolgáló természetfölötti lények. Az angyalokról sok kijelentést lehet a bibliáról megismerni. A természetükről azt lehet mondani, hogy az angyalok elpusztíthatatlan örökkévaló szellemi lények, de nem öröktől fogva létezők. Ugyanis ők teremtett lények, Isten teremtette őket, és a szentírásból az is kiderül, hogy még a látható világ teremtése előtt vagy annak a legelső időszakában teremtette Isten az angyalokat. Azt mondja ugye az I. Mózes 1, 1-ben, hogy: Kezdetben teremté Isten az egeket és a földet. És ott ahogy már hallottátok ezt esetleg sokszor a következő versszak már ennek a mostani látható világnak a teremtéséről beszél, ugyhogy azt kell mondani, hogy az angyalok teremtése az az első vers időszakában történt meg amikor Isten az egeket és a földet teremtette, mert amikor az egeket teremtette akkor alkotott bele az egekbe olyan égi, mennyei lényeket, akik már a látható világ teremtésekor léteztek, sőt ahogy tudjuk addigra már az angyalok közötti bukás, lázadás is lezajlódott. 
A másik amit fontos az angyalokról tudni, hogy ők személyek, tehát nem erők, nem személytelen erők, hanem kifejezetten személyes lények, van éntudatuk, értelmük, érzelmük, akaratuk, tehát személyek. A harmadik amit nagyon fontos tudni, hogy az angyalok nem démonok, hanem az angyaloknak van szellemi testük, tehát nem test nélküli szellemi lények, hanem olyan lények akik, ha akarnak akkor fizikai testben is megtudnak jelenni, sőt igazából a mennyben ők teljes valóságukban vannak jelen. Tehát ők nem azért nem látszanak itt a földön, mert nincs nekik testük, hanem azért mert olyan testük van, és olyan képességük van amellyel el tudják rejteni magukat a fizikai embernek az érzékszervei elől. 

Az emberek sokszor rosszul képzelik el a mennyei világot, mert úgy képzelik el az emberek általában a mennyei világot, hogy az egy ilyen eszmei világ, ilyen szellemi világ, ilyen pára világ aminek nincsen fizikai valósága, hanem csak eszmei megfoghatatlan valósága van. Ennek a világnak viszont (mármint a földnek) van eszmei valósága is meg van fizikai valósága is, ebben a világban nem tudok át menni pl. egy ajtón ha zárva van, ha esetleg megpróbálnék akkor összetörném magam. Ebbe a világban van a dolgoknak kiterjedésük, anyaguk, keménységük, és ugye mi matearilsták vagyunk és mármint úgy értve, hogy természet szerint, tehát a testi természet az nem látja a természetfölöttit, hanem csak a természetest, és ezért nekünk az az illúziónk, hogy ez a világ valóságosabb, mint a mennyei világ. Na most azt kell megérteni, hogy ez nem igaz! A mennyei világ abban minden meg van ami ebben a világban van, és még annál több! És ebben a viéágban nincs meg minden ami ott meg van, nem pedig fordítva. Tehát a mennyei világ valóságosabb mint ez a világ!

Szóval az angyaloknak van testük, szellemi testük, és ezért nem keverhető össze a démonokkal akiknek nincs testük, semmilyen testük nincs, ők a föld atmoszférájában, a föld légkörében élő test nélküli szellemi személyek, az ő szintjük mélyen alatta van egy angyalnak. Egy angyalnak van szellemi teste, szellemi lelke, és szellemi szelleme, és ez a három az angyalban egy. Őbenne elválaszthatatlanul egyesülve van az angyalban a test, a lélek, és a szellem. Emiatt van egyébbként, hogy a bukott angyalok megválthatatlanok, mert az ember csak azért megváltható, mert a szelleme, a teste, és a lelke külön választható, és ezáltal vált az ember, a halálnak van abban szerepe, hogy a megváltás betudott következni. Az angyalokat azért nem lehet megváltani, a sátán, és a bukott angyalok azért nem megválthatók, mert őnáluk a szellemük, a lelkük, és a testük egy, és ők nem tudják halálba adni a testi természetüket, hogy ezáltal új életet nyerjenek, mert nincs nekik testi természetük, mint az embernél. De nekik örökkévaló szellemi testük van ami nem múllik el, az embernél levő test pedig elmúllik. Ezért van az, hogy amikor egy embernek megjelenik egy angyal, pl: amikor Dánielnek megjelent egy angyal, akkor ugye Dánielből minden erő kiment, összeesett, nem kapott levegőt stb. stb., tehát ennek a természetfölötti mennyei létezésnek az intenzív ereje annyira erős volt, hogy a Dánielnek a teste nem is tudta elhordozni iletve alig tudta elhordozni azt a természetfölötti erőt ami megnyilvánult azon az angyalon keresztül. Az angyalok megtudnak jelenni úgy is, hogy összetéveszted őket egy emberrel, mert kitudja üresíteni magát abból a dicsőségből, amiben van, ez nem azt jelenti hogy emberré válik mert egy angyal nem tud emberré válni.

Az angyalok hatalmi rendekbe vannak szervezve, és nagyon komoly hiearhikus rendezett, szervezett, alá-fölé rendeltségi viszonyban vannak egymással. Legfelül van az Atya, a Fiú, a Szent Szellem, akik nem angyalok, és innen következnek az angyali rendek. Úgy tűnik az igéből, hogy a legfelső angyali rend, az 7 angyalból áll, és ezt a 7 angyalt ezt úgy szokták nevezni, ez nem bibliai kifejezés, hanem a Zsidó hagyományban van benne, hogy Trónangyalok, mert ez az a 7 angyal aki közvetlenül Isten trónja előtt áll. Itt a kérdés persze az, hogy ez biblikus-e vagy nem? És mikor felnyitotta a hetedik pecsétet, lőn nagy csendesség a mennyben, mintegy fél óráig. És látám azt a hét angyalt, a ki az Isten előtt álla; és adaték nékik hét trombita. Jelenések könyve 8, 1-2 Tehát itt külön kiemeli az ige, hogy az a 7 angyal, aki az Isten előtt áll. Na most Jézus korában a Zsidóságnak az volt a látása, ami helyes látás, hogy a mennyben van egy templom, sőt hogy a földi templom az nem más, mint a mennynek a képmása, és a másolata ezt a Zsidókhoz írt levélben Pál is azt mondja, hogy a földi templom az a mennyei dolgok ábrázolata Zsidó 8, 5, és a Jelenések könyve is beszél arról, hogy van a mennyben templom, sőt van belső szentek szentje, és a mennyei temlom szentek szenjében van egy frigyláda, éppen ezért fent a mennyben is van kárpit mögött van Isten, és a mennyei lények nem mind láthatják Istent szemtől szemben (az Atyát, a Fiút, a Szentlelket), hanem csak azok a lények láthatják Istent szemtől szembe akik a kárpiton belül vannak, és a Zsidó hagyomány szerint 7 angyal van, a 7 Trónangyal, és ezeket hívták úgy, hogy az a 7 angyal aki az Isten előtt áll. 

És megnyilatkozék az Isten temploma a mennyben, és megláttaték az ő szövetségének ládája az ő templomában; és lőnek villámlások és szózatok és mennydörgések, és földindulás és nagy jégeső. 
                             Jelenések könyve 11, 19

Tehát a Jelenések könyve szerint is van a mennyben Istennek temploma, és van benne szövetség ládája, és itt megnyilatkozik, kinyillik, de egyébbként nem szokott kinyitva lenni, hanem van benne kárpit, és van benne ugyanúgy szentek szentje, és utána azt olvassuk a Jelenések könyve 15, 5-6-dik versben: És ezeknek utána látám, és ímé megnyittaték a mennyben a bizonyságtétel sátorának temploma, És kijöve a templomból a hét angyal, a kinél a hét csapás vala, tiszta és fehér gyolcsba öltözve, és mellöknél arany övekkel körülövezve. (Bizonyságtételnek a kőtáblákat nevezik, amik a frigyládában voltak.) Tehát ezek az angyalok bent voltak előtte a templomban a kárpit mögött a frigyládánál, de itt kijönnek a kárpit mögül. Na most a 7 Trónangyal közül kettőnek a nevét lehet tudni a Biblia szerint, az egyik Héberül: Mihaél (Mihály), a neve azt jelenti, hogy kicsoda olyan mint Isten, a másik pedig Héberül: Gavriél (Gábriel) ami pedig azt jelenti, hogy az Isten hőse. (És felelvén az angyal, monda néki: Én Gábriel vagyok, ki az Isten előtt állok; és küldettem, hogy szóljak veled, és ez örvendetes dolgokat jelentsem néked. Lukács Ev 1, 19) Arkangyalnak is nevezik őket, ami azt jelenti, hogy angyalfejedelem. Arkangelos=Nagy fejedelem. A 7 Trónangyal közül Mihály a legnagyobb, és ő egyben Izraelnek a nemzeti őrangyala, védőangyala, mert minden nemzetnek is van angyala. Összesen a biblia szerint 70 nemzet van, most az ne riasszon meg hogy te többről tudsz, mert a mai nemzetek azok még osztódtak tovább a 70 nemzetből, mert vannak rokonnépek akiket a Biblia igazából egybe vesz. A 70 nemzetnek van 70 angyalfejedelme, ebből 69 bukott angyal, és 1 nem bukott angyal van Mihály.

A 7 Trónangyal után következik a következő rend, ami úgy tűnik, hogy már a kárpiton kívül van, ez a 4 Kerub. Hát a Kerubok az megint egy érdekes dolog, mert a Keruboknál igazából még az is kérdés, hogy a szó szoros értelmében ők angyalok-e? Mert a leírás amit ad róluk az ige az nem olyan, mint amit a többi angyalról ad, mert pl. a többi angyalról a Biblia nem mondja hogy lenne szárnya. Tehát nem úgy kell elképzelni az angyalokat hogy szárnyuk van, és a Biblia sem irja hogy lenne szárnyuk, és nem kell nekik szárny, hogy tudjanak repülni. Ezzel szemben a Kerubok az egy más kategória, a Biblia sehol nem mondja így direktben, hogy a Kerubok angyalok, hanem ez egy külön faj a Kerub. A Kerubokra az jellemző, bár többféle leírás van róluk, de hogy ha úgy mindet összerakjuk, mert úgy tűnik, hogy tudják is változtatni az alakjukat bizonyos mértékig, az Ezékiel könyvében, és a Jelenések könyvében van leírás róluk. A Jelenések könyve 4, 8-ban egyértelműen 6 szárnyuk van. Az Ezékiel könyve 1, 6-ban pedig 4 szárnya van. Mindegyiknek az arca úgy alakul, hogy emberarc, oroszlánarc, bikaarc, és sasarc + 4 szárny, és emberformájú a testük, de a lábuk olyan mint az ökörnek a lába, tehát pataszerűen végtődik. Amiben megegyezik mind a két leírás, hogy az egész testüket, és a szárnyakat is kívűl-belül szemek borítják, és azok nem rajzolt szemek, hanem nézni tud vele. Egyszer régen voltak Kerubok a földön is, amikor az Édenkertjéből az ember kiűzetett, akkor Kerubokat helyezett Isten az édenkertnek a keleti oldalánál a bejárat felé, hogy az ember ne tudjon bemenni Mózes I. könyve 3, 24. A sátán egy bukott Kerub, mint angyali lény ő a Kerubi rendhez tartozott. Valál felkent oltalmazó Kérub. Ezékiel könyve 28, 14 A Keruboknak a funkciója mindig az őrzés, az Isten dicsőségét, és jelenlétét veszik körül, és az Isten szentségének az őrei. A frigyládán ugye 2 Kerub van a fedélen. A Jelenések könyve úgy irja le, hogy mindegyiknek külön 1-1 arca van és úgy jön ki a 4 állat, az Ezékielnél más, tehát most vagy arról van szó, hogy tudják változtatni az alakjukat bizonyos mértékig vagy pedig ezek nem ugyanazok, és akkor az is lehet, hogy nem csak 4 Kerub van hanem még több is. Erről a Biblia nem ad teljes körü kinyilatkoztatást. Talán annyiban lehet mondani, hogy a Kerubok angyalok, mert viszont a sátánról azt mondja az ige, hogy angyal, bukott angyal, és azt is mondja, hogy Kerub, úgy hogy talán ebből mégis arra lehet következtetni is az angyali rendekhez tartozó szellemi lények. Érdekes hogy a Jelenések könyvében ahol azt írja, hogy lelkes állat egyszerűen a Héber, és a Görög szó is azt jelenti, hogy élőlény. A mai Héberben az a szó, hogy Kerub kelkáposztát jelent, és ez azért van mert a Kerubok azok ugy néztek ki hogy a 2 szárnyukkal a fejüket fedték be, 2 szárnyukkal lebegtek, és 2 szárnyukkal a lábukat fedték be + amikor 4-en az Úr dicsőségét vették körül akkor így a szárnyaikkal körül veszik az Úr dicsőségét meg magukat, és ez egy kelkáposztára emlékeztet. (Mert ugye a Bibliában semmire nincs vallási szakkifejezés.)

Akkor van még egy fajta lény azt meg úgy hívják, hogy Szeráf. A Szeráfokról sem lehet biztosan tudni, hogy azok nem ugyanazok-e mint a Kerubok, mert a Szeráfoknak is 6 szárnyuk van, és tele vannak szemekkel. Egyedül Ésaiás könyve 6-ban szerepelnek szerepelnek, de feltünően hasonlít a tevékenységük is, és a kinézetük is a Kerubokra. A Szeráf szó Héberül olyan lényt jelent aki elemésztő tűzhöz hasonló. Tehát azt jelenti az a szó, hogy valamit a tűz eléget, és a Szeráf az ilyen elemésztő lény. Lehet hogy ez a Keruboknak egy másik neve, de az is lehet hogy egy külön angyali rend.

Mert Ő benne teremtetett minden, a mi van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok; mindenek Ő általa és Ő reá nézve teremttettek;
                            Kolosse levél 1, 16

Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak.
                            Efézusi levél 6, 12

Itt ebben a 2 versben van felsorolva az angyali rendeknek a további szintjei, és azt lehet megfigyelni, hogy az Efézusi levélben levő felsorolás az a bukott szintek amelyekkel nekünk tusakodásunk van. A Kolosse levélben viszont a fejedelemségek felett még van 2 szint: a Királyi székek, és az Uraságok. A Görögben a Királyi székek az egyszerűen Trónok, az Uraságok pedig a Görögben Uralmak, és ez sehol máshol így nem szerepel Pálnak a leveleiben. Amikor szellemi harcról van szó, és hogy kik az ellenségeink, és kikkel hadakozunk, akkor a trónokat, és az uralmakat nem említi. Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, diadalt vévén rajtok abban. Kolosse 2, 15 Például itt is és még más helyen is a Fejedelemségeket, és Hatalmasságokat negatív színbe tünteti fel, tehát ővelük nekünk harcunk van, Jézus lefegyverezte őket, nekünk pedig tusakodásunk van velük. Na most a Trónokról, és az Uralmakról ezt nem mondja a Biblia. Úgy tűnik, hogy ezek olyan szintek amelyeket a bukás nem érintett. És a királyiszék körül huszonnégy királyiszék vala; és a királyiszékekben látám ülni a huszonnégy Vénet fehér ruhákba öltözve: és a fejökön arany koronák valának. Jelenések könyve 4, 4 Na most itt a Jelenések könyvében megtaláljuk a Trónokat, és a Kerubok után a következő szint az 24 Trón, amelyen 24 fehér ruhába öltözött Vén ül (a Görögben úgy van, hogy presbiter), akiknek a fején aranykoszorú van, nem korona hanem koszorú. Ezekről sokan azt gondolják, hogy emberek, lehet hogy emberek, de nem biztos. Ezek vagy angyali presbiterek, vagy megdicsőült emberek. A 24 Trón után jönnek az Uralmak, de erről a Biblia semmilyen további kinyilatkoztatást nem ad, és nagyon érdekes, hogy a Görög szó személytelen szó. Görögül kürios az az úr, és ebben van egy olyan képző hogy küriotes ami személytelenné teszi ezt a szót, ahogy a Magyarban nem azt mondjuk, hogy úr hanem azt mondjuk, hogy uralom. Tehát elképzelhető, hogy ezek a bizonyos Uralmak ezek nem személyek, hanem itt erők vannak, erőmegnyilvánulások.

Ezután a következő szint a Fejedelmek. Na most a Fejedelmekről a Biblia (ez Görögül arkhón) azt mondja hogy ezek már bukottak, tehát ezeket a bukás érintette. Hogy vannak-e olyan Fejedelmek akiket nem érintett a bukás, erről a Biblia nem ad kijelentést. Erre megint azt lehet mondani, hogy elvileg lehet hogy vannak, de a Biblia erről nem ad kijelentést, és amikor a Biblia ezekről a Fejedelmekről beszél akkor mindig úgy beszél, hogy ezekkel nekünk konfliktusunk van. Ezek az úgynevezett Fejedelemangyalok, és ez jelenti a nemzetek felett álló angyalokat. Ebből tudomásunk szerint (Mihályt úgye leszámítjuk) akkor 69 van a második égben. Illetve lehet még olyan Fejedelem is ezeken kívül ami nem nemzeti hanem más jellegű Fejedelem, ezekről megint csak nem ad a Biblia kijelentést. 

Ez alatt a következő szint amit a Biblia Hatalmasságoknak mond, a Görög szó az tekintélyt jelent vagy hatalmat. Ez alatt pedig még van egy szint amit említ a Biblia: az Erők, de ezek is személyes lények, aztán vannak az Élet Sötétségének Világbírói. Hát itt a Világbíró itt egy kicsit megtévesztő fordítás, szó szerint a Görög azt jelenti, hogy a világ fölött erőszakkal uralkodó. A Görögben nincs az hogy az Élet Sötétségének Világbírói, hanem csak úgy hogy: ennek a sötétségnek a világot rőszakkal leuralói. Ezen kívűl még mondja Pál hogy a Gonoszság Szellemei amelyek a magasságban vannak. Efézus 6, 12 Itt a magasság szó szerint azt jelenti, hogy az ég feletti részen, de ez nem a harmadik égre vonatkozik, hanem az első ég felett. Az első ég a Bibliában az a föld légkörének a határa, ahol úgy mondjuk hogy elkezdődik az űr, és a Gonoszság Szellemei ezek nem a Démonok, mert a Démonok azok a föld légkörében tartózkodnak, és itt élnek az emberek között. Tehát ezek az angyali rendek.

Ezen kívűl még rengeteg angyal van, a Biblia beszél a különböző elemeknek az angyalairól ezt szintén a Jelenések könyvében lehet jól tetten érni ahol például szerepel a Vizek angyalaA harmadik angyal is kitölté az ő poharát a folyóvizekbe és a vizek forrásaiba; és lőn vér És hallám, hogy a vizek angyala ezt mondja vala: Igaz vagy Uram, a ki vagy és a ki valál, te Szent, hogy ezeket ítélted. Jelenések könyve 16, 4-5 A Biblia említ még 4 gonosz angyalt a Jelenések könyvében ami itt a föld felszínén (lehet hogy több is, de 4 biztos) van megkötözve az Eufrátesnél. Mondván a hatodik angyalnak, a kinél a trombita vala: Oldd el azt a négy angyalt, a ki a nagy folyóvíznél, az Eufrátesnél van megkötve. Eloldaték azért a négy angyal, a ki el vala készítve az órára és napra és hónapra és esztendőre, hogy megölje az emberek harmadrészét. Jelenések könyve 9, 14-15 De még más angyalokat is említ a biblia.

3. Ég -> Menny (II. Korintus 12,2) -> Isten, Angyalok
2. Ég -> Bukott Angyalok: Sátán (Jelenések 12, 9)
                                         Fejedelmek (Uralkodók) (Efézus 6, 12)
                                         Hatalmak
                                         Erők
                                         Uralmak(Ez Élet Sötétségének Világurai)
                                         Gonoszság Szellemei
Levegőég -> Földön és levegőben lévő jó és rossz Angyalok
                        Szent Szellem vagy Démonok (Máté Ev. 12, 43)
                                      
Föld alatti világ -> Alvilág: (Seol, Hádész)
                                   Mélység: (Tehóm, Abüsszosz) -> Bukott, Megkötözött Angyalok
                                                       
Befejezve: 2010. 10. 02.


Szerda, 2022-08-17, 4:21 AM
Üdvözöllek Vendég
Nyitólap | Regisztráció | Belépés
Statisztika

Online összesen: 1
Vendégek: 1
Felhasználók: 0
free counters
Belépés
Keresés
Barátaink:
  • Honlap létrehozása
  • TOP 100
  • Zene
  • Ajándék
  • Mini-chat

    Copyright MyCorp © 2022
    Szeretnék ingyenes honlapot a uCoz rendszerben